KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İş sağlığı ve güvenliği (kısmi süreli) hizmeti alınacaktır

KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076276
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

E-HABER KAYSERİ 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/529918
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İş Güvenliği Uzmanlığı (Çok Tehlikeli) Dakika Ücreti (340560 dakika), İşyeri Hekimi Dakika Ücreti (135120 dakika), Diğer Sağlık Personeli Dakika Ücreti (107520 dakika) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Osman Kavuncu Mahl. Fırat Cad. No:2 Melikgazi/KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (KISMİ SÜRELİ) HİZMETİ ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kısmi Süreli Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/529918

1-İdarenin

a) Adresi : Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No:2 38060 MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3523153900 - 3523209606
c) Elektronik Posta Adresi : bol06@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İş Güvenliği Uzmanlığı (Çok Tehlikeli) Dakika Ücreti (340560 dakika), İşyeri Hekimi Dakika Ücreti (135120 dakika), Diğer Sağlık Personeli Dakika Ücreti (107520 dakika)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Bağlı İşyerleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Osman Kavuncu Mahl. Fırat Cad. No:2 Melikgazi/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 26.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Teklif verecek istekliler,
a) İhaleye katılacak olan İstekliye ait OSGB veya bağlı Şubelerinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından almış olduğu Yetki Belgesinde yazılı olan adres, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün Merkezinin bulunduğu ilde (KAYSERİ) veya bu ile komşu illerden birtanesinde olacaktır. Bu durumda varsa komşu olmayan iller için İSG- KATİP üzerinden sözleşme yapılabilmesi için mevzuatı gereği idare tarafından İhale üzerinde kalan yüklenici için 2. Madde de Kapsam başlığında belirtilen hükme uygun olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazı yazılarak “ Özel Statü Yetkilendirmesi” için onay alınacaktır.
Yüklenici, İSG profesyonelleri sağlanması hizmetinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemez, kendinden başka bir gerçek veya tüzel kişilik üzerinden yetkilendirme yapıp hizmet sağlayamaz. İSG profesyonellerinin sağlanması hizmeti ancak Yüklenici’ nin kendi bordrosundaki çalışanlarını bu şartnamenin 5.5. maddesinde tarif edildiği şekilde yetkilendirmesi yoluyla sağlayabilir.
Yüklenici, Ek-3 de tabloda belirtilen tetkikleri iş gücü, iş günü kaybı olmaması için işyerlerinin merkezlerinde Gezici İSG Aracı ile yapacaktır. Gezici İSG Aracını, mazereti nedeniyle tetkik yaptıramayan çalışanlar için İdarenin uygun gördüğü tarihlerde tekrar gelmesini sağlayacaktır. Bu tetkikler için kullanılacak Gezici İSG Araçları, tetkiklerin yapılış şekli ve belirtilen izin belgeleri (Gezici Rontgen İSG Araç İzin Belgesi, Gezici Odyoloji- Laboratuvar İSG Araç İzin Belgesi vb.) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 54567092- 0100602-E1919 sayılı (2016/7) Gezici İSG Araçları Genelgesinde belirtilen hükümlere uygun olacak ve gerekli izin belgelerini ihale sırasında İdareye sunulacaktır.
İdare, Gezici İSG Aracının Yüklenici OSGB’ye ait olduğu (İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış izin belgesinden, aracın sahiplik bilgisi ve mevcut izinlerin geçerliliği İl Sağlık Müdürlüklerinden sorgulanıp) teyit edecektir. Herhangi bir şekilde başka bir kurum ve kuruluşun gezici İSG aracının kullanılmaması- Gezici İSG Aracı, araç donanımı, araç personeli için 2016/7 Sayılı Genelge’de belirtilen izinlerin, Yüklenici OSGB tarafından alındığının ve bu izinlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İSG-KATİP üzerinden bildirildiğinin teyidi İdare tarafından yapılacak olup uygun olmayan Gezici İSG Aracının tetkikler için kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Alınan tetkikler en kısa sürede, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 54567092- 0100602-E1919 sayılı (2016/7) Gezici İSG Araçları Genelgesinin Ç- Hizmete İlişkin Standartlar., 4) Numune Alma Ve Laboratuvar Tetkikleri, kısmında belirtildiği şekilde işyeri hekiminin kontrolünde alınan numunelerin kayıt altına alınması, nakliyesi ve teslimi sağlanacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Büro adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR