İZMİR KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınacaktır

İZMİR KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063261
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/482366
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Gereğince İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Kısmi Süreli Olarak Çalıştırılması ve Söz Konusu Personel Gözetiminde İSG Hizmetlerinin Bir Yıl Süreyle Gerçekleştirilmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Merkez ve Bağlı İşyerleri ( İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla, Manisa, Ödemiş, Ayvalık Şube ve Otoyol Bakım İşletme Şeflikleri )
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu ( Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova / İZMİR )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Merkez ve Bağlı İşyerleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/482366

1-İdarenin

a) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324935000 - 2324627277
c) Elektronik Posta Adresi : bol02@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Gereğince İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Kısmi Süreli Olarak Çalıştırılması ve Söz Konusu Personel Gözetiminde İSG Hizmetlerinin Bir Yıl Süreyle Gerçekleştirilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Merkez ve Bağlı İşyerleri ( İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla, Manisa, Ödemiş, Ayvalık Şube ve Otoyol Bakım İşletme Şeflikleri )
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu ( Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova / İZMİR )
b) Tarihi ve saati : 31.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1) OSGB Yetki Belgeleri ;
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerde yapılan çalışmalar iş bütünlüğü teşkil ettiği için İdarenin sorumluluk alanındaki illerin (İZMİR, MANİSA, UŞAK, MUĞLA, DENİZLİ, AYDIN, BALIKESİR) tamamında iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verebilmek için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan "Yetki Belgesi" nin aslı veya noter onaylı suretinin teklif dosyası içinde sunulması zorunludur.
2) Entegratör Firma Sözleşmesi;
Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak yürütülen iş ve işlemler hakkında elektronik ortamda bilgi ve belgelerin toplanması ve bakanlığa iletilmesi amacıyla; entegratör bir firma tarafından üretilmiş yazılım uygulamasını kullanacak ve entegratör firma ile imzalanan sözleşmesini, ihale üzerinde kalması durumunda sözleşme aşamasında İdareye ibraz edecektir. Hazırlanan gerekli doküman ve bilgiler sistem üzerinden yüklenerek Bakanlığa bilgi verilecektir.
3) İSG Araç İzin Belgeleri ;
Teknik Şartname Ek-3 Tabloda belirtilen tetkikler için kullanılacak Gezici İSG Araçları, tetkiklerin yapılış şekli ve belirtilen izin belgeleri (Gezici Röntgen İSG Araç İzin Belgesi, Gezici Odyoloji-Laboratuvar İSG Araç İzin Belgesi vb.) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 54567092- 0100602-E1919 sayılı (2016/7) Gezici İSG Araçları Genelgesinde belirtilen hükümlere uygun olacak ve gerekli izin belgelerini teklifleri ile birlikte ihale dosyasında sunacaktır.
İdare, Gezici İSG Aracının; Yüklenici OSGB’ye ait olduğunu (İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış izin belgesinden aracın sahiplik bilgisi ve mevcut izinlerin geçerliliği İl Sağlık Müdürlüklerinden sorgulanacaktır) teyit edecektir. Herhangi bir şekilde başka bir kurum ve kuruluşun gezici İSG aracının kullanılmaması- Gezici İSG Aracı, araç donanımı, araç personeli için 2016/7 Sayılı Genelge’de belirtilen izinlerin, Yüklenici OSGB tarafından alındığının ve bu izinlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İSG-KATİP üzerinden bildirildiğinin teyidi İdare tarafından yapılacak olup uygun olmayan Gezici İSG Aracının tetkikler için kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No: 41 35100 Bornova / İZMİR ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR