MERULAŞ MERSİN ULAŞIM TOPLU TAŞ.İŞL.SAN.TİC.A.Ş.

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınacaktır

MERULAŞ MERSİN ULAŞIM TOPLU TAŞ.İŞL.SAN.TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048030
Şehir : Mersin / Toroslar
Yayınlandığı Gazeteler

MERSİN İMECE 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/425886
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 ay süre içerisinde 3 Adet Binek araç ile Az Tehlikeli Sınıf için 1823, Tehlikeli Sınıf İçin 1374, Çok Tehlikeli Sınıf için 928 olmak üzere toplamda 4125 tetkik - tahlil ve İSG Hizmeti Alımı. (Hizmet alımı kısmi zamanlıdır.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MERSİN İL SINIRLARI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
PORTAKAL MAH. 80.023 SOK. NO:2/A TOROSLAR/MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR
MERSİN BÜYÜKŞEHİR KÜLTÜR SANAT BİLİM ULAŞTIRMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/425886

1-İdarenin

a) Adresi : PORTAKAL MAH. 80.023 SOK. NO:2/A TOROSLAR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243201770 - 3243201774
c) Elektronik Posta Adresi : orhan.sari@merulas.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 ay süre içerisinde 3 Adet Binek araç ile Az Tehlikeli Sınıf için 1823, Tehlikeli Sınıf İçin 1374, Çok Tehlikeli Sınıf için 928 olmak üzere toplamda 4125 tetkik - tahlil ve İSG Hizmeti Alımı. (Hizmet alımı kısmi zamanlıdır.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MERSİN İL SINIRLARI
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : PORTAKAL MAH. 80.023 SOK. NO:2/A TOROSLAR/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 07.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İhaleye Tablo 1’ de yer alan MERSİN BÜYÜKŞEHİR KÜLTÜR SANAT BİLİM ULAŞTIRMA TİC. VE SAN. A.Ş. ve bağlı birimlerinin tamamına hizmet verebilecek, Bakanlıkça yapılan denetimler sonucunda toplam 150 den fazla ihtar puanı almamış OSGB’ ler katılabilecektir. İşin tamamı tek Ortak Sağlık Güvenlik Birimine ihale edilecektir. Ceza puanının tevsiki İSG Katip Sisteminden tespit edilecek olup, İSG Katip Sisteminden alınan ceza puanı çıktısı / ekran görüntüsü ihale dosyası içerisinde sunulması gerekmektedir.
2- Yürürlükteki mevzuata göre ihaleye girecek OSGB, Mersin ili sınırları dâhilinde hizmet vermeye yetkili olduğunu ÇSGB tarafından yetki verildiğine ilişkin belgenin aslı, noter onaylı sureti ile tevsik edilmesi için yetki belgesinin teklif dosyası içinde sunması gerekmektedir.
3- İSG Hizmetleri kapsamında sağlık gözetimi amaçlı yapılacak tıbbi tetkikler ve röntgen hizmetlerinde; kullanılacak araçlara ait İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Gezici İSG Aracı İzin Belgesine sahip gezici sağlık araçlar kullanılacak olup araçlara ait yetki belgeleri ihale aşamasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmiş iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı hizmet işleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERSİN BÜYÜKŞEHİR KÜLTÜR SANAT BİLİM ULAŞTIRMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR