İZMİR MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınacaktır

İZMİR MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/546188
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 ay süreyle 297 saat İş yeri Hekimi ve 594 saat iş güvenliği uzmanı çalıştırılması hizmetidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MSB İzmir Ted.Blg.Bşk.lığı İhale Salonu Yenişehir/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR
İZMİR TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


Kısmı Zamanlı İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/546188

1-İdarenin

a) Adresi : GAZILER CD./ 1420 SOKAK 1/3 35170 YENİŞEHİR KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324330076 - 2324332709
c) Elektronik Posta Adresi : izmir_tedarikplan@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 ay süreyle 297 saat İş yeri Hekimi ve 594 saat iş güvenliği uzmanı çalıştırılması hizmetidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MSB İzmir Ted.Blg.Bşk.lığı Karargahı ve Loj.Des.K.lığı Yenişehir-İzmir, Ekmek Fab.K.lığı Gaziemir-İzmir ve MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Bşk.lığı Konak-İzmir adreslerinde gerçekleştirilecektir.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MSB İzmir Ted.Blg.Bşk.lığı İhale Salonu Yenişehir/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 13.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli gerçek kişi ise; İşyeri Hekimliği Belgesi,
Tüzel kişilik ise; Bakanlıkça verilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yetki Belgesini ve görevlendireceği hekimin işyeri hekimliği belgesini teklifleri ile birlikte sunacaktır.
İş Güvenliği Uzmanı için ise; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; Hizmette görevlendirilecek İş güvenliği uzmanının en az (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olacak ve bu belgeyi teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
(Belgelerinin aslını veya noter onaylı suretinin veya idarece aslına uygun olduğu onaylanmış sureti sunulması zorunludur)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde yapılmış İşyeri Hekimliği Hizmeti ve/veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde yapılmış İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırılması Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer işler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB İzmir Ted.Blg.Bşk.lığı Ted.Ş.Md.lüğü Şartname Dağıtım ve İlan Uzmanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB İzmir Ted.Blg.Bşk.lığı Ted.Ş.Md.lüğü Şartname Dağıtım ve İlan Uzmanlığı-Yenişehir/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR