POZANTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İş makinesi kiralama hizmeti alınacaktır

POZANTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/380700
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
200 Saat Süreyle (operatörlü) Yağ, Yakıt,ve hertürlü giderler yükleniciye ait olmak üzere en az 22 ton ağırlığında 1 Adet Paletli kırıcılı Ekskavatör kiralanacaktır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü,İşletme Müdür Yardımcısı Odası Kat:2 No:203 Pozantı/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-POZANTI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerde kullanılmak üzere Paletli kırıcılı Ekskavatör kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/380700

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-POZANTI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ESKİKONACIK MAH.ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KÜMEEVLERİ 01470 POZANTI/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3225813008 - 3225813514
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerde kullanılmak üzere Paletli kırıcılı Ekskavatör kiralama
b) Niteliği, türü ve miktarı : 200 Saat Süreyle (operatörlü) Yağ, Yakıt,ve hertürlü giderler yükleniciye ait olmak üzere en az 22 ton ağırlığında 1 Adet Paletli kırıcılı Ekskavatör kiralanacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Pozantı Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Şefliklerine ait Sorumluluk Alanları
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.08.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü,İşletme Müdür Yardımcısı Odası Kat:2 No:203 Pozantı/ADANA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
a) 2010 ve daha yeni model,
b) En az 22 Ton ağırlığında 1 Adet kırıcılı Paletli Opereatörü İle Birlikte
c) Akaryakıtı yükleniciye aittir.
d) Ekskavatörlerin bakımları yapılmış olacak, Trafik Yasası ile ilgili mevzuata uygun olacak.
e) Ekskavatörlere ait Ruhsat, Sigorta ve diğer belgeler ile sürücüye ait Nüfus Cüzdanı ile Sürücü Belgesi ve ayrıca ihale üzerine bırakılması halinde çalıştıracağı sürücüye ait savcılık iyi hal belgesi sözleşme imzalanması aşamasında istenecektir
f) Ekskavatörlerin sahiplik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, kiralık olması halinde ise iş bitim tarihine kadar geçerli noter onaylı kira mukavelesini sözleşme sırasında idareye sunmak zorunludur.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR