SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlaçlama ve zirai mücadele hizmet alımı yapılacaktır

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158586
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TRAKYA DEMOKRAT 08.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/185471
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 Personel ve İhale Dokümanında Belirtilen Tip ve Özelliklerdeki Araç, Makine, Ekipman, Malzeme ve İlaçlar ile 6 Ay Süreli Sivrisinek Karasinek Larva Uçkun Kemirgen ve Kapalı Alanlarda Zararlılarla Mücadele Hizmeti Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası (100. Yıl Mahallesi Suna Kan Caddesi No:40 Süleymanpaşa/Tekirdağ)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVRİSİNEK KARASİNEK LARVA UÇKUN KEMİRGEN VE KAPALI ALANLARDA ZARARLILARLA MÜCADELE HİZMETİ ALINACAKTIR

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sivrisinek Karasinek Larva Uçkun Kemirgen ve Kapalı Alanlarda Zararlılarla Mücadele hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/185471

1-İdarenin

a) Adresi : ORTACAMİ MAHALLESİ SOYSAL SOKAK NO:17/B SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 02822595959 - 02822632659
c) Elektronik Posta Adresi : destek@suleymanpasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Personel ve İhale Dokümanında Belirtilen Tip ve Özelliklerdeki Araç, Makine, Ekipman, Malzeme ve İlaçlar ile 6 Ay Süreli Sivrisinek Karasinek Larva Uçkun Kemirgen ve Kapalı Alanlarda Zararlılarla Mücadele Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Süleymanpaşa İlçesi Sınırları İçinde Yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 20.05.2020, işin bitiş tarihi 19.11.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası (100. Yıl Mahallesi Suna Kan Caddesi No:40 Süleymanpaşa/Tekirdağ)
b) Tarihi ve saati : 29.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
- İsteklinin kullanacağı “Larvasit İlaç”, “İnsektisit İlaç”, “Karasinek Rezidüel İlaç”, “Çöp Konteynerleri, Çöplük, Ağır ve Ağıllar Alanlarında Haşere Mücadelesi İlacı”, “Hamam Böceği Mücadelesi İlacı”, “Kapalı Alanlarda Haşere Mücadelesi İlacı” ve “Rodentisit İlaç” için aktif içerikleri belirtilen ürünlerin halk sağlığı alanında kullanılmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı Ruhsatı, Ürün Garanti Belgesi, Ürün Etiketi ve İlaç Taahhütnameleri teklif zarfında sunulacaktır.
“İnsektisit İlaç”, “Karasinek Rezidüel İlaç”, “Çöp Konteynerleri, Çöplük, Ağır ve Ağıllar Alanlarında Haşere Mücadelesi İlacı”, “Hamam Böceği Mücadelesi İlacı”, “Kapalı Alanlarda Haşere Mücadelesi İlacı” ve “Rodentisit İlaç” için toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalar yapılmış olmalı ve belgelendirilmelidir. İlaç içeriğinde belirtilen aktif maddelerin T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (B.P.D 98/8/EC) uyarınca üretici firma tarafından yapılan başvuru ile Avrupa'da desteklendiği veya savunulup değerlendirme aşamasında olduğu, üye ülke yetkili raporu ile belgelenmeli veya WHO/WHOPES veya The European Chemicals Agency (ECHA), uluslararası otoritelerinin en az biri tarafından onay almış olmalıdır. Bu maddedeki belgeler teklif zarfında sunulmalıdır.
- İstekliler Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesine sahip olacaklar ve teklif zarfında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Haşere ile Mücadele Hizmeti İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası (100. Yıl Mahallesi Suna Kan Caddesi No:40 Süleymanpaşa/Tekirdağ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR