İSTANBUL İLİ FATİH BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İlaçlama ve haşere ile mücadele hizmeti alınacaktır

İSTANBUL İLİ FATİH BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127412
Şehir : İstanbul / Sultangazi
Yayınlandığı Gazeteler

İTTİFAK 07.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/46918
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İLAÇLAMA VE HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMET ALIMI - 33 AY Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 / Uğur Mumcu Mah. 2114 Sok. no: 19-21 SULTANGAZİ/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇLAMA VE HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI2020-2021-2022 YILLARI İLAÇLAMA VE HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMET ALIMI (33 Aylık) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/46918

1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Uğur Mumcu Mahallesi 2114. Sokak No:19-21 K:3 Sultangazi/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2129871000 - 2125222861
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.khhb5@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İLAÇLAMA VE HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMET ALIMI - 33 AY
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1- Arnavutköy Devlet Hastanesi, 2- Bayrampaşa Devlet Hastanesi, 3- İstanbul E.A.H, 4- Haseki Sultangazi EAH, 5- Yedikule Göğüs Hast. E.A.H, 6- Sultangazi ADSM, 7- Topçular ADSM ve bu sağlık tesislerine bağlı ek hizmet binaları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 / Uğur Mumcu Mah. 2114 Sok. no: 19-21 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 21.02.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler;

  • -Haşere Kemirgen ve Diğer Zararlılara Karşı Açık/Kapalı Alanda (Biyosidal Ürün) İlaçlama işine ilişkin olarak istekli firmanın;
  • -27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte yer alan Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı “Mesul Müdür Sertifikası” ve “İkinci veya Üçüncü Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı” bulunmalıdır. Bu husus istekli firma tarafından belgelendirilmelidir.
  • -İstekli, Haşerelere Karşı Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesine sahip olmalıdır.
  • -Üçüncü şahıslara gelecek zarar ve ziyanları için “Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası” olmalıdır.
  • -İstekli firmanın kullanacağı ilaç ve formülasyona ait Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı üretim izin belgesi veya ithal ürünler için ithal izin belgesi bulunmalıdır. İthal ürünler için gümrük giriş beyannamesi ibraz edilecektir.
  • -İstekli firmanın kullanacağı formülasyonların; Halk Sağlığı Ruhsatı, akut oral LD50 değerini gösteren belgesi, MSDS güvenlik belgeleri bulunmalıdır.
  • -İlaçlama yapan personelin “Biyosidal Ürün Uygulayıcı” sertifikası olmalıdır.
  • -Hizmette kullanılacak Biyosidal Ürünlerin Güvenlik Bilgi Formu ile Ürün Garanti Belgesi olacaktır.
  • -İlaçların Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nca onaylı Türkçe etiketi olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 3. Kat Satınalma Birimi / Uğur Mumcu Mah. 2114 Sok no: 19-21 SULTANGAZİ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR