ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

İlaçlama hizmeti alınacaktır

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154658
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNIŞIĞI 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/157162
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
350 (+% 15) köyün Sivrisinek, Karasinek ve Tatarcık gibi larva ve uçkun olmak üzere haşerelere karşı ilaçlama hizmeti. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Elazığ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu. Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ / Merkez
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

Elazığ Merkez ve İlçe Köylerinde Sivrisinek, Karasinek ve Tatarcık Gibi Hastalık Bulaştırıcı Zararlılara Karşı Larva ve Uçkun Mücadelesine Yönelik İlaçlama Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/157162

1-İdarenin

a) Adı

:

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

b) Adresi

:

Çayda Çıra Mah. Emsal Sok. No:9 23100 - ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası

:

4242475327 - 4242474631

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Elazığ Merkez ve İlçe Köylerinde Sivrisinek, Karasinek ve Tatarcık Gibi Hastalık Bulaştırıcı Zararlılara Karşı Larva ve Uçkun Mücadelesine Yönelik İlaçlama Hizmeti

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

350 (+% 15) köyün Sivrisinek, Karasinek ve Tatarcık gibi larva ve uçkun olmak üzere haşerelere karşı ilaçlama hizmeti.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Elazığ İl Özel İdaresi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.04.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu. Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ / Merkez

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, 27.1.2005 tarih 25709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği “Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi”ni ihale dosyasında İdareye sunmalıdır.
İhale kapsamındaki ürünler 100 lt’nin üzerinde olduğu için Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği (Madde 6) ve 508 sayılı gayri sıhhi müesseseler yönetmeliğine göre 2.sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatına yüklenici firma sahip olmalıdır. (Belediye iş yeri açma ruhsatı.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

Sıra No

Araç ve Ekipmanlar

Araç Sayısı
(En az)

Çalışma Süresi (Ay)

Aranan Nitelikler

İdare tarafından verilecek malzeme ve hizmetler

1

Pick-Up vb.

2

6

Pick-Up (Pikap) vb. 2017 model veya üzeri, en az 2000 cc, klimalı, ABS frenli, GPRS takip ve anlık kontrol sistemi Onarım, Amortisman vb. giderler dahil olacaktır.

Yakıtları İdare tarafından karşılanacaktır

2

Binek Otomobil

1

6

2017 Model veya Üzeri Otomatik Şanzıman 1600 cc. 50.000 km. altı, en az 17 jant, Dizel Otomobil. Onarım, Amortisman vb. giderler dahil olacaktır.

Yakıtları İdare tarafından karşılanacaktır

3

ULV cihazı

2

6

En az 18 Hp gücünde, en az 2 başlıklı, Holder sistemine sahip ULV cihazı olacaktır.

Yakıtları İdare tarafından karşılanacaktır

4

Pülverizatör

2

6

En az 16 lt. kapasiteli, akülü sırt pülverizatörü olacaktır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Yüklenici firma TSE 8358 Bu standard, ev, işyeri ve yerleşim alanlarındaki zararlılarla (haşerelerle) mücadele hizmeti verecek iş yerlerinin fiziki yapı, işletmecilik, teknik donanım, güvenlik, ilaçlama usul ve esasları ile çalışanların özelliklerine dair kurallarını kapsar. HYB belgesine sahip olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamuya veya Özel sektöre yapılmış Biyosidal ürün uygulaması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR