DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İlaçlama hizmeti alınacaktır

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/96874
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerine ait 26 Ay Süreli İlaçlama Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aziziye Mahallesi Elazığ Caddesi Eski İl Özel İdare Binası Yanı Sanayi Sitesi Karşısı No:98 21120 - YENİŞEHİR /DİYARBAKIR 21100 - YENİŞEHİR / DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerine ait 26 Ay Süreli İlaçlama Hizmet Alımı İhalesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/96874

1-İdarenin

a) Adresi : Aziziye Mahallesi Elazığ Caddesi Eski İl Özel İdare Binası Yanı Sanayi Sitesi Karşısı No:98 21120 - YENİŞEHİR /DİYARBAKIR 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122286994 - 4122293532
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerine ait 26 Ay Süreli İlaçlama Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1- İ1 Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve aynı yerleşkede bulunan İl Ambulans Servisi Başhekimliği Binası ve Müdürlüğümüz Depo Binası. 2- Bağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 3) Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 4) Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 5) Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler (Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 6) Bismil İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 7) Lice İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil 8) Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 9) Kulp İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 10) Eğil İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 11) Çermik İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 12) Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Balı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 13) Dicle İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 14) Çınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 15) Hani İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 16) Çüngüş İlçe Entegre Hastanesi(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 17) Hazro İlçe Entegre Hastanesi(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 18) Kocaköy İlçe Entegre Hastanesi(Bağlı tüm ek birimler 112 acil İstasyonlar dahil) 19) Bismil Tepe İlçe Entegre Hastanesi 20) Halk Sağlığı Laboratuvarı
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 26(yirmi altı) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aziziye Mahallesi Elazığ Caddesi Eski İl Özel İdare Binası Yanı Sanayi Sitesi Karşısı No:98 21120 - YENİŞEHİR /DİYARBAKIR 21100 - YENİŞEHİR / DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 05.03.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1) İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (2. VEYA 3. SINIF GAYRI SIHHİ MÜESSESE RUHSATI)
2) BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ
3) MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ
4) EKİP LİSTESİ (MESUL MÜDÜR,EKİP SORUMLUSU, BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICISI/UYGULAYICILARI)
5) UYGULAMA YAPAN PERSONELİN "BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI" SERTİFİKASI
6) KULLANILACAK OLAN ÜRÜN VE FORMÜLASYONA AİT SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLI BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATLARI

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR