HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

İlaçlama hizmeti alınacaktır

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096071
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : ÜÇTUTLAR MAH. / KARAKEÇİLİ
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 06.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KESİN KARAR 06.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/633375
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merkez Mutfak , Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat Fakülteleri ve Meslek Yüksekokulu Mutfakları, Yemekhaneleri ve Bunlara Ait Depolar ile Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı ve Konukevi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Hitit Üniversitesi Mutfak ve Yemekhaneleri, Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı ve Konukevi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuzey Kampüs Çevre Yolu Bulvarı 19030 Merkez/ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

MUTFAK, YEMEKHANELER VE DEPOLARININ HAŞERE İLAÇLAMASI VE KEMİRİCİ VEKTÖRLERLE MÜCADELE İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/633375

1-İdarenin

a) Adresi : KUZEY KAMPÜSÜ-ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642192120 - 3642192149
c) Elektronik Posta Adresi : sks@hitit.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı : Merkez Mutfak , Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat Fakülteleri ve Meslek Yüksekokulu Mutfakları, Yemekhaneleri ve Bunlara Ait Depolar ile Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı ve Konukevi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Mutfak ve Yemekhaneleri, Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı ve Konukevi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kuzey Kampüs Çevre Yolu Bulvarı 19030 Merkez/ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 13.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-İsteklinin 27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Halk Sağlığı Alanında Haşereler Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve “Aynı Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te düzenlenen “İkinci veya üçüncü Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı” bulunmalıdır.
- İstekli “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Belgesi “ne sahip olmalıdır.
- İstekli “Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesine” ne sahip olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi (Merkez Mutfak) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR