BURSA TAPU VE KADASTRO 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İlaçlama hizmeti alınacaktır

BURSA TAPU VE KADASTRO 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/187777
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birim arşivlerinin kemirgen,mikroorganizma ve diğer haşerelere karşı 2019 yılı Haziran ayında 10000 m2 ve Eylül ayında 10000 m2 alanın ilaçlanması işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No: 284 16330 - YILDIRIM / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TAPU VE KADASTRO IV. BÖLGE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birim arşivlerinin kemirgen,mikroorganizma ve diğer haşerelere karşı 2019 yılı Haziran ayında 1 kez Eylül ayında bir kez ilaçlanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/187777

1-İdarenin

a) Adresi : Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkii 284 16330 YILDIRIM YILDIRIM/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 0224 3144783 - 2242213465
c) Elektronik Posta Adresi : bursadosim@tkgm.gov.tr
ç) İhale dok. görülebileceği adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birim arşivlerinin kemirgen,mikroorganizma ve diğer haşerelere karşı 2019 yılı Haziran ayında 10000 m2 ve Eylül ayında 10000 m2 alanın ilaçlanması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüze bağlı Teknik şartnamede belirtilen Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova il ilçe Tapu ve Kadastro birimleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No: 284 16330 - YILDIRIM / BURSA
b) Tarihi ve saati : 22.05.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Yüklenici, ‘BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ izin belgesini teklif ile verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TAPU VE KADASTRO 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ŞUBESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 4.Kat Döner Sermaye İşletmesi Şube Servisi Özer ALTUN'a teslim edilecektir. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR