TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçme suyu hatları ve atıksu kanalları onarımı yaptırılacaktır

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/334399
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19500 metre kanalizasyon şebeke hattı, 5000 metre kanalizayon abone hattı, 23000 metre içmesuyu şebeke hattı, 10000 metre içmesuyu abone şube yolu hattı imalatları ile 6300 adet kanalizasyon arıza, 9750 adet içmesuyu arıza ve diğer işler. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eski Cami Mah. Muratlı Cad. Askerlik Şubesi yanı Süleymanpaşa Hizmet Binası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019-2021 YILI ÇORLU İLÇESİ ATIKSU YAĞMURSUYU KANALI VE İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI


2019-2021 Yılı Çorlu İlçesi Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Bakım ve Onarımı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/334399

1-İdarenin
a) Adresi : Gündoğdu Mah. Köseilyas Cad. 92 59100 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822635942 - 2822635950
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@teski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 19500 metre kanalizasyon şebeke hattı, 5000 metre kanalizayon abone hattı, 23000 metre içmesuyu şebeke hattı, 10000 metre içmesuyu abone şube yolu hattı imalatları ile 6300 adet kanalizasyon arıza, 9750 adet içmesuyu arıza ve diğer işler.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Mücavir Alan Sınırları
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 730 (yedi yüz otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eski Cami Mah. Muratlı Cad. Askerlik Şubesi yanı Süleymanpaşa Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati : 19.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde” yer alan AIV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik ” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1.Fiyat Puanı (FP) (50 Puan)
Fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; fp = (fmin / f) x 50 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan fp (fiyat puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;
Fp: isteklinin fiyat puanı,
Fmin: aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: isteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite Nitelik Puanı (KP)(50 Puan)

Kurum Poz No İşin Cinsi Birimi Miktarı Minimum Teklif Oranı Maksimum Teklif Oranı Puan
SK.01 Tıkalı Kanal Açılması (Ø200 Mm – Ø600 Mm Çaplar Arası) (Ø200 Mm Ve Ø600 Mm Çaplar Dahil) Adet 3500 2,50% 4,28% 1,99
SK.02 Tıkalı Rabıt Açılması Adet 2400 1,44% 2,47% 1,15
SK.03 Vidanjör Çekimi Adet 6000 3,48% 5,96% 2,77
SK.06 Ø300 Mm Ecmbb İle Kanal Şebekesi Yapılması Metre 17000 14,37% 24,64% 11,46
SK.07 Ø400 Mm Ecmbb İle Kanal Şebekesi Yapılması Metre 2000 1,79% 3,07% 1,43
SK.11 Her Derinlikteki Lokal Kanal Onarımı (Nokta Kazı. L = 3 M Uzunluğa Kadar.)(3m Dahil) Adet 1800 3,28% 5,63% 2,62
SK.13 Her Derinlikteki Lokal Kanal Onarımı (Nokta Kazı. L = 3 M. Den Uzun Onarımlarda) Metre 4500 3,78% 6,48% 3,02
SK.15 Her Derinlikte Atıksu Parsel Baca Bağlantısının Yapılması. (Ø200 Mm Ecmbb İle) Metre 5000 3,21% 5,51% 2,56
SK.16 Her Derinlikte Parsel Bacası Tesis Edilmesi Adet 500 1,51% 2,59% 1,21
SK.17 Muayene Bacası Tesis Edilmesi Adet 500 3,03% 5,20% 2,42
SK.27 Ø110 Mm İçmesuyu Şebekesi Yapılması (Hdpe Pe100 Sdr17 Pn10) Metre 13000 3,13% 5,36% 2,50
SK.33 Her Derinlikteki Lokal İçmesuyu Şebeke Onarımı Ø 250 Mm Çapına Kadar (Ø 250 Mm Dahil) (Nokta Kazı. L = 3 M Uzunluğa Kadar.) (3m Dahil) Adet 1750 1,57% 2,69% 1,25

SK.35
Her Derinlikteki Lokal İçmesuyu Şebeke Onarımı Ø 250 Mm Çapına Kadar (Ø 250 Mm Dahil) (Nokta Kazı. L = 3 M Den Uzun Onarımlarda) Metre 5000 1,62% 2,78% 1,30
SK.39 Her Derinlikteki Evsel İçmesuyu Bağlantısı (Şube Yolu) Tesis Edilmesi. Metre 10000 3,05% 5,22% 2,43
SK.45 Parke Taşı Sökülmesi Metrekare 35000 1,47% 2,52% 1,17
SK.46 Parke Taşı Döşenmesi Metrekare 3,60% 6,17% 38000 2,87
SK.48 8cm Kalınlığında Asfalt Kaplama Yapılması. Metrekare 40000 8,08% 13,85% 6,44
SK.51 İş Sonu Gis Verilerinin Alınması Adet 11500 1,77% 3,04% 1,41
TOPLAM 50,00


Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.3 Toplam Puan (TP)
Toplam puan, fiyat puanı ve kalite nitelik puanının toplamıdır.
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.12/06/2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete'de, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR