ÇORUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İadeli tıbbi malzeme bakım-onarım teknik servis hizmeti alınacaktır

ÇORUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094312
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : GÜLABİBEY MAH. / GÜLABİBEY
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/614219
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 Kalem Tıbbi Malzeme İadeli Cihazların Bakımı ve 53 Kalem Tıbbi Malzeme İadeli Cihaz Onarım işi ilişkin 12 aylık Bakım-Onarım ve Teknik Servis Hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gülabibey Mah Cengiz Topel cad No:120 ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇORUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İADELİ TIBBİ MALZEME BAKIM - ONARIM TEKNİK SERVİS HİZMET ALIM İŞİ

SGK ÇORUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İADELİ TIBBİ MALZEME BAKIM - ONARIM TEKNİK SERVİS hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/614219

1-İdarenin
a) Adresi: GÜLABİBEY MAH CENGİZ TOPEL CAD NO:120 19100 MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası: 3642256600 – 3642256605
c) Elektronik Posta Adresi: corumsgim@gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 11 Kalem Tıbbi Malzeme İadeli Cihazların Bakımı ve 53 Kalem Tıbbi Malzeme İadeli Cihaz Onarım işi ilişkin 12 aylık Bakım-Onarım ve Teknik Servis Hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Gülabibey Mah Cengiz Topel cad No:120 ÇORUM
b) Tarihi ve saati: 20.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekli, tıbbi cihazlarla ilgili bakı-onarım hizmeti vermeye yetkili olduğuna dair T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ve TSE HİZMET YETERLİLİK belgesini ihale aşamasında sunacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2.Kat Destek Hizmetleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR