NİKSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Humus ve gübre alınması hizmeti alınacaktır

NİKSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064935
Şehir : Tokat / Niksar
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / NİKSAR
Yayınlandığı Gazeteler

YÖRENİN SESİ CANİK 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
NİKSAR DANİŞMEND 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/500003
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Humus toplama, yükleme, taşıma ve boşaltma işi 300 m3, Yanmış Küçükbaş Hayvan Gübresi toplama, yükleme,taşıma ve boşaltma işi 200 m3 ve yanmış Büyükbaş Hayvan Gübresi toplama, yükleme, taşıma ve boşaltma işi 100 m3. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Niksar ATM Şefliği Fidanlık Sahası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bahçelievler Mah. Küme Evler No:1 Niksar
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NİKSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİNİN ÇALIŞMA ALANINDA FİDAN YETİŞTİRME HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE HUMUS VE GÜBRE ALINMASI HİZMET ALIMI İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-NİKSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğinin çalışma alanında fidan yetiştirme hizmetlerinde kullanılmak üzere Humus ve Gübre alınması hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/500003

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bahcelievler Mah.Orman Küme Evleri No:3 60600 Bahcelievler NİKSAR/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3565271061 - 3565272762

c) Elektronik Posta Adresi

:

ilhanyazicil@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Humus toplama, yükleme, taşıma ve boşaltma işi 300 m3, Yanmış Küçükbaş Hayvan Gübresi toplama, yükleme,taşıma ve boşaltma işi 200 m3 ve yanmış Büyükbaş Hayvan Gübresi toplama, yükleme, taşıma ve boşaltma işi 100 m3.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

Niksar ATM Şefliği Fidanlık Sahası

c)Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bahçelievler Mah. Küme Evler No:1 Niksar

b) Tarihi ve saati

:

21.10.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Fidan Üretim ve Bakım İşleri, Humus,Toprak, Gübre ve Mil Toplama, Yükleme, Taşıma İşi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Niksar Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR