İZMİR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) > İZMİR

Hububat taşıma işi ihale edilecek

İZMİR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) > İZMİR

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00969402
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 25.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Karayolu 30.000 ton hububat taşıma işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Yeni Liman Silolarından-Işıklar Ek tesis depolarımıza
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO İzmir Şube Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE
30.000 TONLUK HUBUBAT TAŞIMA İHALESİ YAPILACAKTIR.

1-Şube Müdürlüğümüzün Yeni Liman Silolarından 30.000 ton hububatın Işıklar Ek Tesis depolarına taşıma yapılabilmesinin temini için, TMO İhale Yönetmenliğinin 24. maddesi (Kapalı zarf teklif alma yöntemi ile) gereğince 08 Nisan 2019 tarih Pazartesi günü (İhalenin aynı gün verilememesi durumunda 09 Nisan 2019 tarih Salı günü aynı saatlerde ihale tekrarlanacaktır) karayolu hububat taşıma ihalesine çıkılacaktır.

2- İhaleyi yapacak olan İdarenin;
a) Unvanı : T.M.O. İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Umurbey Mah. Liman Cad. No:5 Alsancak/ Konak/ İZMİR
c) Telefon No : 0 232 464 7951
d) Faks No : 0232 464 79 52
3- İhale Konusu Hizmetin;

  1. Niteliği, Türü ve Miktarı : Karayolu 30.000 ton hububat taşıma işi
  2. Hizmetin Yapılacağı Yer : Yeni Liman Silolarından-Işıklar Ek tesis depolarımıza
  3. İşin Süresi : -----

4- İhalenin;

  1. Yapılacağı Yer : TMO İzmir Şube Müdürlüğü İhale Salonu
  2. Tarih ve Saati : 08.04.2019 Pazartesi günü saat 14:00
  3. İrtibat Telefon No : 0 232 464 79 51


İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
5- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belge ve Şartlar;.
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
g) Şartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren cari yıl noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
i) İmzalı ve kaşeli Sözleşme taslağı, Şartname ve eki.
j) Yasaklı olmadığına dair taahhütname.
l) Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmenliği kapsamında belirtilen Taşıma Yetki Belgeleri (C2, R1, R2, K1,K2, L1,L2)’dir. Ancak C2, K1,K2 L1,L2 belgesi ile ihaleye girenler günlük taşıma tonajının iki katı kadar ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus öz mal birim taşıta sahip olması gerekmektedir.
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine ‘̒̒aslı gibidir̕̕’ şerhi düşülerek belgenin aslı İhaleden sonra istekliye iade edilebilir.
6- İhaleye girecek istekliler mutlaka sözleşme ve şartname tasarısı alacaklar ve her sayfasını okuyup kaşe ve imzaladıktan sonra yukarıda yazılı belgeler ile birlikte ihale saatinde komisyona vereceklerdir.
7- Bu işe ait Şartname ve Sözleşme Tasarısı 50,00 TL (KDV dahil) karşılığında İzmir Şube Müdürlüğümüz, Aydın ve Manisa Ajans Amirliklerimizden temin edilecek olup, İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi 2017 yılı şartname tasarısında mevcuttur.
8-İstekliler teklif ettikleri bedelin miktarla çarpımı sonucu bulunan meblağın % 3’den az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

YAPILACAK SEVKİYAT CETVELİ

SEVK
İŞYERİ
TESELLÜM
İŞYERİ
ÜRÜN CİNSİ
VE
MİKTARI
(TON)
MESAFE
(KM)
SEVK MİKTARI (TON) GÜNLÜK
TAŞIMA
TONAJI
(TON)
İzmir Şube
Yeni Siloları
Işıklar Ek Tesis Depoları Hububat 11 30.000 3.000 ton


Geçici Teminatın Yatırılabileceği Banka IBAN Numaraları
BANKA ADI ŞUBE ADI BANKA IBAN NO:
Halk Bankası İzmir Ticari Şubesi (425) TR03 0001 2009 4250 0013 0000 02
T.Vakıflar Bankası Liman Alsancak (877) TR67 0001 5001 5800 7300 5776 36
T.C.Ziraat Bankası İzmir 26 Ağustos (884) TR26 0001 0008 8437 7119 0663 52

İlgileneceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR