BURSA PTT A.Ş. BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet binasında mevcut çay ocaklarının işletme hakkının kiraya verilmesi hususunda hizmet satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00739729
Şehir : Bursa / Nilüfer
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 21.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/29115
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa Yıldırım Nilüfer
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
:Bursa PTT Başmüdürlüğü (3.’ncü kat Toplantı salonu)
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
BURSA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Başmüdürlüğümüz hizmet binası (2 adet) ile Başmüdürlüğümüze bağlı Yıldırım Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında mevcut çay ocaklarının işletme hakkının kiraya verilmesi hususunda hizmet satın alınacaktır.


İhale Kayıt Numarası : 2018/29115

1-İdarenin
a) adresi : Beşevler Mah.Yıldırım Cad.No:333 Nilüfer/BURSA
b) telefon ve faks numarası : 0 224 - 250 80 50 den -1430
Faks 0224- 253 14 03
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Bursa PTT Başmüdürlüğü hizmet binasında 2 adet çay ocağı ( 2 ocakçı, 2 garson) ile Yıldırım PDM Müdürlüğünde mevcut 1 adet çay ocağında (1 ocakçı ) olmak üzere toplam 3 çay ocağında 5 personel çalıştırılacaktır.
b) Hizmet yeri : Bursa PTT Başmüdürlüğü ve Yıldırım PDM Merkez Müdürlüğü
c) Hizmet süresi : 2 yıldır (730 takvim günüdür.)
3-İhalenin
a) yapılacağı yer :Bursa PTT Başmüdürlüğü (3.’ncü kat Toplantı salonu)
b) tarihi ve saati
c) Tekliflerin verileceği en son tarih ve saati
: 29/01/2018 saat 14:00

: 29/01/2018 saat 14:00


4- İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.
a) Teklif mektubu
b) Kanuni ikametgâh belgesi.
c) Tebligat için adres beyanı.
d) Gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını gösterir belge,
e) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan sureti, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
f) Tüzel kişi olması halinde; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu ile teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
g) Bu şartnamenin 11 inci maddesinde yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz.
ğ) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
1) İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır. Belgelerin aslının ibrazı halinde aslı idarece görülmüştür ibaresi ile tasdik edilmiş örneği de verilebilecektir.
2) Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.
h) Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi bina ve çay ocağı/ocaklarına ait olduğu yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.
ı) İsteklinin sunacağı teklif evraklarında alternatif teklif, ön şart, öneri ve benzeri hususlar yer aldığında teklif geçersiz sayılacaktır.
i)Bunlardan herhangi birine uygun olmayan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

5-İhale dokümanı Bursa PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Teklifler, 29/01/20128 tarih saat 14.00’e kadar Bursa PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İşin geçici teminatı 1.000,00 TL dır.

8- Bu ihalede PTT A.Ş. ve taşra teşkilatı hizmet binalarında bulunan çay ocaklarının işletme hakkının kiraya verilmesine ilişkin esaslar ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR