GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Hemogram testleri hizmeti alınacaktır

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860652
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/431913
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
645.902,00 Puan Hemogram Testleri Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkâmil / Gaziantep (İpek yolu üzeri Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Karşısı) 27060
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PERİLİKAYA 300 YATAKLI ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ HEMOGRAM TESTLERİ HİZMET ALIMI

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Perilikaya 300 Yataklı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Hemogram Testleri Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/431913

1-İdarenin

a) Adresi : Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 27060 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422209614 - 3422209622
c) Elektronik Posta Adresi : gaziantep.idarimali@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 645.902,00 Puan Hemogram Testleri Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Perilikaya 300 Yataklı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 18(on sekiz) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkâmil / Gaziantep (İpek yolu üzeri Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Karşısı) 27060
b) Tarihi ve saati : 24.09.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İstekliler teklifleri ile birlikte T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) tedarikçi (üretici veya ithalatçı) veya bayi olduğuna dair belgeleri, teklif ettikleri ürünün / ürünlerin TİTUBB'aveya ÜTS'ye kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri, ürün kapsam dışı ise kapsam dışı olduğuna dair belgeleri ihale teklif dosyasıyla birlikte sunacaklardır.
2-İstekliler, teklif ettikleri ihale kapsamındaki hizmetlerin verilmesi amacıyla kullanılacak olan cihaz ve kitlerin TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını, ihale dosyasında sunacaklardır.
3-Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı altında, kuracağı cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek teknik şartname maddelerinin sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevap verecektir. Bu uygunluk belgesi istekli tarafından yazılarak imzalanıp ihale dosyasında sunulacaktır.
4- İstekli, kurulacak cihazların ve çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içeren kataloglarını, hangi prensiple çalıştığını ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtecek ve orjinal katalogun Türkçesini ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1-İhale aşamasında ve cihazın tesliminden önce cihazların yaşları, imalat tarihi, seri numarası üretici firmadan alınacak belge ile belgelenerek idareye sunulacaktır. Sağlık Bakanlığı 2018/13 Sayılı Genelgedeki hususlar göz önünde bulundurularak cihazların yaşı hizmetin sona ereceği yılıda kapsayacak şekilde 10 (on) yaşını geçmeyecektir.
2-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TİTUBB’da veya ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB veya ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi laboratuvar hizmeti, her türlü laboratuvar tıbbi sarf malzeme, laboratuvar tıbbi demirbaş malzeme veya kit karşılığı laboratuvar cihaz satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR