ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Hazır yemek ve kumanya hizmeti alınacaktır

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/361915
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14900 Adet (Hazır Yemek Kumanya) Kalori Gramajı ve çeşit Teknik Şartnamede belirtilmiştir Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü (71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı İl Özel İdaresi Misafirhane hanı) Ayrıca miting, toplantı ve benzeri görevler nedeniyle Çevik Kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele verilmek üzere, idarenin talep ettiği miktar ve oranlarda ve belirtilen zaman içerisinde istenilen görev yerine teslim edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.08.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mah. Çevre Yolu No:358 Kat 2 Tepebaşı ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YİYECEK (HAZIR YEMEK VE KUMANYA)

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Yiyecek (Hazır Yemek ve Kumanya) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/361915

1-İdarenin

a) Adresi : ESENTEPE MAHALLESİ ÇEVRE YOLU NO:358 26150 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2223100386 - 2223103177
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14900 Adet (Hazır Yemek Kumanya) Kalori Gramajı ve çeşit Teknik Şartnamede belirtilmiştir
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü (71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı İl Özel İdaresi Misafirhane hanı) Ayrıca miting, toplantı ve benzeri görevler nedeniyle Çevik Kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele verilmek üzere, idarenin talep ettiği miktar ve oranlarda ve belirtilen zaman içerisinde istenilen görev yerine teslim edilecektir.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 137(yüz otuz yedi) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mah. Çevre Yolu No:358 Kat 2 Tepebaşı ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 01.08.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereğince alınmış olan Gıda Üretim İzin Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale konusu işi yerine getirmek(yemek dağıtımı ve kumanya dağıtımı) için en az 2 (iki) adet aracın resmi belgelerini (Ruhsat veya Sigorta Poliçesi vb.) ibraz edecektir. Araçlar firmaya aitse tevsik edici belgeleri, değilse kira sözleşmelerini veya vekaletnamelerini dosyada sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İsteklinin yurt içinde Kamu veya özel sektörde yapmış üretmiş olduğu Kumanya ve/veya malzemeli yemek üretimi ve dağıtımı hizmetleri kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık ve Muhasebe Müdürlüğüne döküman bedeli yatırılmasına müteakip Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mah.Çevre Yolu No:358 Kat:2 Tepebaşı ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mah. Çevre Yolu No:358 Kat 2 Tepebaşı ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR