POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hasıl mısır taşıma, çiğneme ve sıkıştırma hizmeti alınacaktır

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026969
Şehir : Ankara / Polatlı
Yayınlandığı Gazeteler

POLATLI POSTASI 18.07.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletmemiz 2019 yılı çalışma döneminde gerçekleştirilecek, 2.151 dekar hasıl mısır ekili alanın kendi yürür silaj hasat makinesi ile hasat edilmesi, tahmini 10.000 ton hasıl mısırın ekiliş alanlarından işletmemiz sığırcılık tesislerindeki silaj çukurlarına damperli kamyonlarla taşınması ve loder kepçe veya benzeri traktör ile çiğneme ve sıkıştırma işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Polatlı/Ankara
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.İşletmemiz 2019 yılı çalışma döneminde gerçekleştirilecek, 2.151 dekar hasıl mısır ekili alanın kendi yürür silaj hasat makinesi ile hasat edilmesi, tahmini 10.000 ton hasıl mısırın ekiliş alanlarından işletmemiz sığırcılık tesislerindeki silaj çukurlarına damperli kamyonlarla taşınması ve loder kepçe veya benzeri traktör ile çiğneme ve sıkıştırma işine ait
2.İhale 29.07.2019 Pazartesi günü saat 14.00'de, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde, ikinci ihale 05.08.2019 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3 .İşletmemiz Konya -Yunak yolu üzeri 54.Km. Polatlı / ANKARA.
4. İhaleye katılmak isteyen yüklenicilerde aşağıdaki şartlar aranır.
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar 7.000,-TL’ye kadar işletme veznesine veya işletmenin T.C Ziraat Bankası Polatlı Merkez şubesindeki (IBAN NO: TR54 0001 0000 1105 9943 7852 10 ) numaralı hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal sigortalar kurumu veya bağ-kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 4.1 maddesinin a, b, c ve e bentlerinde belirtilen belgelerle 4.2. maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No.62 Bakanlıklar/ANKARA) işletmemizde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.
6- İhale satış doküman bedeli 50,00 TL’dir
7-TİGEM 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, işletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.
POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


ADRES: Konya-Yunak Yolu 54.Km.
Tel: 0 312 632 20 20
Fax: 0 312 632 20 25

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR