KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hasat ve mahsul taşıma hizmeti alınacaktır

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158877
Şehir : Bursa / Karacabey
Yayınlandığı Gazeteler

KARACABEY YÖREM 10.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 YILI HASAT VE MAHSUL TAŞIMA İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. Km. Karacabey/BURSA) Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI HASAT VE MAHSUL TAŞIMA İHALE İLANIDIR

1- İşletmemizce aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen işler için hizmet alımı yapılacaktır.

PARTİ
NO
İŞİN CİNSİ BİRİMİ MİKTARI
(+/- %25)
1 Buğday Hasadı Dekar 11.500
Ayçiçeği Hasadı Dekar 1.757
İtalyan Çimi Hasadı Dekar 250
Hasat Edilen Mahsulün Hasat Yerinden, İşletmede Belirlenen Yerlere Nakliyesi Ton 4.945


2- İhale 21.04.2020 günü saat 14.00’de Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda, kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalı ve Tekliflerin İhale saatine kadar Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
3.1. a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi.
ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
g) İhale konusu işin yürütülmesine yetecek miktarda ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen toplam 6 adet biçerdövere mülkiyet veya kiralama suretiyle sahip olunduğu belgelenecektir. (Biçer Kooperatiflerinden mülkiyet ve kiralama belgesi aranmayacaktır. Ancak çalıştırılacak biçerdöverlerin markası, modeli ve teknik özelliklerini belirten belgenin yazılı olarak ibraz edilmesi gerekir.)
3.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde
3.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3.1. maddesinin (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
3.3. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işle veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70`ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10`unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30`undan az olamaz.
3.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Bu İhalede; Biçerdöverle yapılan her türlü hasat işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde ise mektubun süresi 20.07.2020 tarihinden önce olmamak kaydı ile isteklice belirlenir.
5- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile işletmemizde görülebilir. İhale Dokümanı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden satın alınacaktır. İhale dokümanı satış bedeli 150,00 TL’dir.
6- Bu İhale 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince, istisna kapsamda yapılmakta olup, "ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç" olmak üzere 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdare menfaatlerini göz önünde tutarak en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan Olunur.

ADRES :
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu 7. km. Karacabey/BURSA
Tel : 0 224 689 64 75 Fax: 0 224 689 64 96

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR