NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Güvenlik hizmeti alınacaktır

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131682
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK KAYSERİ 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:


GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Üniversitemize Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine göre Açık Teklif Usulü teknik şartnamesine uygun olarak birim fiyat teklif esasına göre güvenlik hizmeti satın alınacaktır.

İhale Konu Hizmet Son Teklif Verme Tarihi ve Saati İhale Yeri, Tarihi ve Saati
  1. 24 kişi ile iki yıl süreyle Güvenlik Hizmeti Alımı
25/02/2020
12.00
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
25/02/2020, 14:00


1 - İhale evrakı bedelsiz.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında ve Üniversitemiz internet sitesinde görebilirler ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından ücretsiz alabilirler.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnız teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası ve diğer belgeler bulunacaktır.
3 -Teklifler, yukarda belirtilen tarihte mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Birim Fiyat Teklif mektubu,
c) Teminat mektubu, (İstekliler teklif ettikleri birim fiyat teklifinin çalıştırılacak kişi sayısına çarpılması sonucunda bulunacak bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 11/05/2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.)
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
f) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
g) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
5- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.
6 - Üniversite, ihale konusu hizmeti ihale edip etmemekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR