SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GSM ve data hatları ile haberleşme hizmeti alınacaktır

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047522
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : PAZAR MAH. / UNKAPANI
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF HALK 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/427895
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50 Adet Kurumsal Ses 1, 150 Adet Kurumsal Ses 2, 150 Adet Kurumsal Ses 3 Tarifesi, 11 Adet FCT Tarifesi, 1 Adet SMS Tarifesi, 830 Adet Araç Takip Data Tarifesi, 60 Adet Trafik Kont. Merk. Data Tarifesi, 11 Adet Data 1, 30 Adet Data 2 Tarifesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
SAMSUN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Servisi 5. kat
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI HABERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN GSM VE DATA HATLARI İLE HABERLEŞME HİZMETİ ALIMI
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Samsun Büyükşehir Belediyesi Merkez ve Taşra Teşkilatı Haberleşmesini Sağlamak İçin GSM ve Data Hatları İle Haberleşme Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/427895

1-İdarenin

a) Adı

:

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

PAZAR MAH. NECİPBEY CAD. 35 İLKADIM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3624316090 - 3624310373

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Merkez ve Taşra Teşkilatı Haberleşmesini Sağlamak İçin GSM ve Data Hatları İle Haberleşme Hizmeti Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

50 Adet Kurumsal Ses 1, 150 Adet Kurumsal Ses 2, 150 Adet Kurumsal Ses 3 Tarifesi, 11 Adet FCT Tarifesi, 1 Adet SMS Tarifesi, 830 Adet Araç Takip Data Tarifesi, 60 Adet Trafik Kont. Merk. Data Tarifesi, 11 Adet Data 1, 30 Adet Data 2 Tarifesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Samsun İli

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.11.2019, işin bitiş tarihi 30.11.2022

d) İşe başlama tarihi

:

01.11.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.10.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Servisi 5. kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (B.T.K.) alınan ve ihale konusu iş ile ilgili lisans belgesi Teklif İle birlikte İdareye sunulacaktır. (e-teklif te bu belgeye ilişkin bilgiler beyan edilecektir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

Yüklenici İdarenin bulunduğu il sınırları içerisinde en az % 90 oranında baz istasyonlarının yerini, kapsama alanlarını ve oranlarını (en az % 90 oranında) gösteren belgeleri ihale dosyası ile birlikte sunacaktır. 3G ve 4G/4.5G GSM şebekesi kapsama alan ve oranları belirlenirken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaki sayı ve oranlar alınmalı ve belgeleri ibraz edilerek ihale dosyasında sunulmalıdır. (e-ihalede bu belgelerin tarih sayı ve ayırd edici numaraları beyan edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde Her türlü haberleşme işi benzer iş olarak kabul edilecetir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR