SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GSM hizmeti alınacaktır

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01043851
Şehir : Samsun / Atakum
Semt-Mahalle : DENİZEVLERİ MAH. / ATAKUM
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 02.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/403607
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MOBİL SES (GSM), FCT,M2M DATA, GSM DATA HATLARI VE SMS Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizevleri Mah. Atatürk Bulv. No:24 55200 Atakum/SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GSM HİZMETİ
SAMSUN B.B. SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


GSM HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/403607

1-İdarenin

a) Adresi : Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı 228. Sok. No :8 55200 ATAKUM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3623112000 - 3624324445
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@saski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : MOBİL SES (GSM), FCT,M2M DATA, GSM DATA HATLARI VE SMS Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Alanı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Denizevleri Mah. Atatürk Bulv. No:24 55200 Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 24.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler, il sınırları içinde bulunan baz istasyonlarının yerini, kapsama alanlarını ve oranlarını gösteren belgeleri ihale dosyasına ekleyecektir. 3G ve 4G/4.5G GSM şebekesi kapsama alan ve oranları belirlenirken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaki sayı ve oranlar alınmalı ve belgeleri ibraz edilerek ihale dosyasına eklenecektir.Tarife paketlerinde uygulanacak limit aşım ücretleri teklif dosyasına eklenmelidir. İstekli, ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olmalı ve bu sertifikaları teklif dosyasına eklemelidir. İstekli, sesli arama, SMS hizmeti ve mobil veri iletişiminin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli mobil iletişim sistemlerinin sağlandığına dair ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmalı ve bu sertifikayı teklif ile beraber sunulmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde yapılmış olan "MOBİL SES (GSM), FCT,M2M DATA, GSM DATA HATLARI VE SMS Hizmetleriişi" benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
TEKNİK DEĞERLENDİRME
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatı dışındaki unsurlar da dikkate alınarak oluşturulan TOPLAM PUAN’a göre belirlenecektir. Oluşturulacak toplam puana Teklif Bedeli %60, Kapsam Alanı Puanı %20 ve Hız Testi Puanı ise %20 oranında etki edecektir.
Kapsama alanı ve hız testi hesaplamalarında mahal listesi dikkate alınacaktır.
Teklif veren firmalar test aşamasında hız testi ölçümünde kullanılmak üzere idarenin belirlediği telefon modeline uygun internete açık herhangi bir kısıtlama olmayan ücretsiz data hattı teslim edecektir. Test sonrasında hatlar iade edilecektir.
Ölçümlerde her operatör için idare tarafından belirlenmiş aynı marka telefon ve aynı Speedtest uygulaması ile hız testi ölçümü yapılacaktır. Bu ölçüm sonucu çıkan ortalama değerlere göre puanlama yapılacaktır.
Hız testi ölçümleri isteklilere bildirilecek olup istekli firmalar gözlemci gönderebilir.

Puan Adı Açıklama Hesaplama Yöntemi Etki Değeri
Teklif Bedeli En düşük teklifini veren istekliye (T1) 100 tam puan verilecek (FP1=100) Formül:
FPx = 0,4*[100-(100*(1-T1/Tx))]
%60
Kapsama Alanı Puanı Ekte paylaşılan koordinatlara göre isteklilerin 2G (outdoor) ve 3G kapsama alanı bağlantının sağlıklı bir şekilde gerçekleşebildiğini taahhüt edeceği tabloya göre her istekli firmanın kapsama alanı yüzdesi (T2G) (T3G) ve (T4.5G) çıkarılacaktır. T2G: %3, T3G %7 ve T4.5G %10 toplam %20 etkileyecektir. Formül:
FPy=[(0,05*(T2G))+(0,10*(T3G))+
(0,15*(T4.5G))]
%20
Hız Testi Puanı En yüksek ortalama hıza 3 puan, 2. Sıradaki hıza 2 puan, 3. Sıradaki hıza 1 puan, kapsama alanı olmayana 0 (sıfır) puan verilecektir. Puanlar toplanarak toplam puan hesaplanacak ve toplamda en yüksek puan alana 100 tam puan verilecektir. Formül:
FPz=0,3*[100-(100*(1-Z1/Zx))]
%20
Toplam Puan Teklif bedeli, Kapsama Alanı ve hız testi puanları toplamı TP=FPx+FPy+FPz %100

Formüldeki Kavramlar Açıklama
FPx İsteki Firma Fiyat Teklif Yüzdesi
T1 En Düşük Fiyat Teklifi
Tx Firmanın Fiyat Teklifi
FPy İstekli Firmanın Kapsama Alanı Yüzdesi
T2G Firmanın 2G Outdoor Kapsama Alanı Yüzdesi
T3G Firmanın 3G Kapsama Yüzdesi
T4.5G Firmanın 4.5G Kapsama Yüzdesi
Zx En Yüksek Hız Testi Puan toplamı
Z1 Firmanın Hız Testi puan toplamı
FTz Hız Testi Puanı
TP Toplam Puan

TOPLAM PUAN, Teklif Bedeli, Kapsama Alanı Puanı ve Hız Testi puanlarının toplamından elde edilecek, ihale en yüksek puana sahip Yükleniciye kalacaktır.
ÖLÇÜM NOKTALARI

Tesis
Koordinatları
Alıcı
Ortam
Koordinatları
41°24'13.47"N
36°10'11.20"E
41°24'51.8"N
36°12'04.9"E
41° 6'59.77"N
36°36'44.84"E
41° 9'24.67"N
36°39'17.06"E
41° 1'47.84"N
36°13'57.38"E
41°01'39.9"N
36°13'57.9"E
41° 8'38.66"N
37° 4'11.12"E
41° 9'8.43"N
37° 4'12.24"E
41°10'53.5"N
36°29'11.3"E
41°10'51.5"N
36°29'07.7"E

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zabıt, Kararlar ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Samsun SASKİ Genel Müdürlüğü 3. Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR