GAZİANTEP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Gezi organizasyonu hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00764952
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP GÜNEŞ 08.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SABAH 08.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/68377
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Emniyet Müdürlüğü ÇOGEP “Milli Birliğe Gezi” projesi kapsamında Teknik Şartnamede belirtilen şekilde Çanakkale ve İstanbul illerine 100 öğrenci ve 10 görevli personel toplamda 110 kişilik gezi organizasyonu mal/hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.03.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Yeni Hizmet Binası 6. kat, Satın Alma Büro İhale Salonu.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOGEP “MİLLİ BİRLİĞE GEZİ” PROJESİ KAPSAMINDA, TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE ÇANAKKALE VE İSTANBUL İLLERİNE GEZİ ORGANİZASYONU (MAL VE HİZMET ALIMI)
GAZİANTEP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


ÇOGEP “Milli Birliğe Gezi” Projesi kapsamında, Teknik Şartnamede belirtilen şekilde Çanakkale ve İstanbul illerine gezi organizasyonu (mal ve hizmet alımı) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/68377

1-İdarenin

a) Adresi : Incilipinar Mah. Şehit Mehmet ÖTER Caddesi No: 2 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422301830 - 3422301824
c) Elektronik Posta Adresi : gaziantepsatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İl Emniyet Müdürlüğü ÇOGEP “Milli Birliğe Gezi” projesi kapsamında Teknik Şartnamede belirtilen şekilde Çanakkale ve İstanbul illerine 100 öğrenci ve 10 görevli personel toplamda 110 kişilik gezi organizasyonu mal/hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Teknik Şartnameler doğrultusunda alım konusu iş gerçekleştirilecektir
c) Süresi : İşe başlama tarihi 20.04.2018, işin bitiş tarihi 22.04.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Yeni Hizmet Binası 6. kat, Satın Alma Büro İhale Salonu.
b) Tarihi ve saati : 16.03.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye katılan firma En az 4 (dört) yıllık TÜRSAP (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) üyelik belgesi aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş şerhli belgeyi Teklif zarfı içerisinde Teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen Gezi Organizasyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
Servis taşımacılığı vb. taşımacılık işleri gezi işi olarak kabul edilmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne döküman bedelinin yatırılmasına müteakip, alındı makbuzu ile Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğünden satın alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Satın Alma Büro Amirliği. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR