ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gerçek zamanlı film yapım yazılımı ve eğitim hizmeti alınacaktır

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/11531
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gerçek Zamanlı Film Yapım Yazılımı ve Eğitim Hizmeti Alımı (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan teknik şartnamede verilmiştir.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3. Kat 408 Nolu İhale Odası Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 KİK, Belli İstekliler Arasında
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖN YETERLİK İLANI
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


Gerçek Zamanlı Film Yapım Yazılımı ve Eğitim Hizmeti Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/f maddesi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların 19.maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2020/11531

1-İdarenin
a) Adresi : Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunusemre Kampüsü
26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 0222 320 68 58 – 0222 320 87 67
c) Elektronik posta adresi : idaridb@anadolu.edu.tr
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

2-Ön yeterlik konusu hizmetin

: ----
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gerçek Zamanlı Film Yapım Yazılımı ve Eğitim Hizmeti Alımı (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan teknik şartnamede verilmiştir.)
b) Yapılacağı yeri : ----
c) Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak ve 90 (doksan) takvim günü içinde teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak yapılacaktır.
3-Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3. Kat
408 Nolu İhale Odası Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı
ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 29/01/2020 / 14:30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2.Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.3. Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. Adayın ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan 391.250,00 TL tutarından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu ve/veya özel sektörde; her türlü film ve animasyon, gerçek karakter ve animasyon karakter ile reklam, kısa film, eğitici film ve sanal stüdyo yazılımı vb. gerçekleştirmiş olmak.
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
6- Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 100,00 Türk Lirası karşılığı Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Müdürlüğü Rektörlük Binası Zemin Kat 102 nolu Oda Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
Ön yeterlik ve ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almak isteyenler posta masrafı dahil 220,00 Türk Lirası doküman bedelini Anadolu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası TR590001001900400130705004 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla sadece ön yeterlik dokümanını satın almak isteyenler ise posta masrafı dahil 110,00 Türk Lirası ön yeterlik dokümanı bedelini Anadolu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası TR590001001900400130705004 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla dokümanı satın almak isteyenler, satın almak istedikleri dokümanın posta masrafı dahil bedeline ilişkin ödeme dekontu ile dokümanın gönderileceği adresin de belirtildiği doküman talep başvurularını son başvuru/ihale tarihinden en az beş gün önce yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. Doküman iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Dokümanın posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3. Kat 408 Nolu İhale Odası Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR