DHMİ GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Havalimanı personel taşıma (servis) işi hizmet alımı

DHMİ GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/624961
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gidiş geliş tek sefer sayılmak üzere 5 adet midibüs ile 738 sefer, 4 adet minibüs ile 708 sefer(ortalama) ile personelin ikametlerinden Havalimanına ve Havalimanından ikametlerine geliş gidişlerinin sağlanması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü Toplantı Salonu -Oğuzeli/Gaziantep
İhale Usulü
:
4734 KİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Havalimanı Personel Taşıma (Servis) İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/624961

1-İdarenin
a) Adresi : GAZİANTEP 27270 OĞUZELİ/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3425821111 - 3425821139
c) Elektronik Posta Adresi : infogaziantep@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gidiş geliş tek sefer sayılmak üzere 5 adet midibüs ile 738 sefer, 4 adet minibüs ile 708 sefer(ortalama) ile personelin ikametlerinden Havalimanına ve Havalimanından ikametlerine geliş gidişlerinin sağlanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gaziantep sınırları içerisinde Teknik Şartname ekinde belirtilen güzergahlarda
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.03.2019

3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer : DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü Toplantı Salonu -Oğuzeli/Gaziantep
b) Tarihi ve saati : 27.12.2018 - 10:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 125.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2 Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklilerin hizmete sunacağı araçlardan 1 adet minibüs ile, 1 adet midibüs kendi malı olacaktır.Bu araçlara ait ''ruhsat'' belgelerini teklif zarfı içinde sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş, personel ve/veya öğrenci taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü -Satın alma ve İkmal Müdürlüğü-tahakkuk ünitesi-Teknik Blok -Oğuzeli/Gaziantep ve KİK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü- Tahakkuk Ünitesi-Teknik Blok Oğuzeli/Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.
12. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR