İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET A.Ş.

Gazete basım ve dağıtım işi hizmeti satın alınacaktır

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01002161
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 24.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/254191 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İş süresince; 1 yıl boyunca 15 günlük periyotlarda, toplamda yaklaşık 1.040.000 adet gazete basımı ve gazetelerin dağıtımı hizmeti alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Molla Hüsrev Mah. Atatürk Bulvarı Revani Çelebi Sok. No:4 Fatih İST.
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİC. A.Ş.


Gazete Basım ve Dağıtım işi hizmeti alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/254191

1-İdarenin

a) Adresi : Molla Hüsrev Mah. Atatürk Bulvarı Revani Çelebi Sok. No:4 Fatih İST.
b) Telefon ve faks numarası : 2125689970 - 2125688900
c) Elektronik Posta Adresi : info@medya.istanbul

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:
:İş süresince; 1 yıl boyunca 15 günlük periyotlarda, toplamda yaklaşık 1.040.000 adet gazete basımı ve gazetelerin dağıtımı hizmeti alınacaktır.
b) Yapılacağı yer : İstanbul geneline yayılmış yaklaşık 270 farklı lokasyona gazete dağıtımları gerçekleştirilecektir.
c) Süresi : 12ay


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Molla Hüsrev Mah. Atatürk Bulvarı Revani Çelebi Sok. No:4 Fatih İST.
b) Tarihi ve saati : 28.05.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri ve bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
h) İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 45'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı İhale doküman bedelinin; İdare'nin VAKIFBANK TR79 0001 5001 5800 7299 2037 06 iban no hesabına yatırılmasından sonra, ibraz edilecek dekontla Molla Hüsrev Mah. Atatürk Bulvarı Revani Çelebi Sok. No:4 Fatih İST.
adresi Genel Müdürlük binasında bulunan Satınalma ve İhale Şefliği adresinden temin edilebilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Molla Hüsrev Mah. Atatürk Bulvarı Revani Çelebi Sok. No:4 Fatih İST. adresi Genel Müdürlük binasında bulunan Satınalma ve İhale Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR