ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Fidan bakım hizmeti alınacaktır

ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980418
Şehir : Ankara / Etimesgut
Semt-Mahalle : BAHÇEKAPI MAH. / BAHÇEKAPI
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/174738
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22 Kalem Fidan Bakım işi, Ot Alma Budama v.s işer Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Behiçbey Fidanlığı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı ) Etimesgut ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğümüze bağlı Behiçbey Fidanlığı 2019 yılı Fidan Bakım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/174738

1-İdarenin

a) Adresi : Bahçekapı Mahallesi Behiçbey Orman Fidanlığı ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı) Güvercinlik ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122111359 - 3122111562
c) Elektronik Posta Adresi : nusretgorur@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Kalem Fidan Bakım işi, Ot Alma Budama v.s işer
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Behiçbey Fidanlığı
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı ) Etimesgut ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Makine veya işçi gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrolu, toprak muhafaza, suni tensil, fidan üretimi, dikimi ve bakımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TC ZİRAAT BANKASI KAMU GİRİŞİM ŞUBESİ TR480001002533587730075008 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı ) Etimesgut ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Ekim Yastığında İşçi ile Kaymak Kırma (6 Da x 3 defa) dekar 18
2 Ekim Yastığında Ot alma Ot yoğunluğu % 40 ve daha az.(27Da x2 defa) dekar 54
3 Ekim Yastığında Ot alma Ot yoğunluğu % 41-70 arası.(27Da x2 defa) dekar 54
4 Ekim yastığında Ot alma Ot yoğunluğu % 70' den fazla. (27Da x1 defa) dekar 27
5 Arazide Repikajlı Fidan sıraları üzerinde 60-80 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alma-çapa yapılması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) (43000m x 4 kez) 100 metre 1.720
6 Kültür alanları dışındaki canlı materyalin temizlenmesi ve yol kenarına çıkarılması (10 Dax 3 defa) dekar 30
7 Arazide Repikajlı Fidan sıraları üzerinde 30-50 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alma- çapa yapılması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) (16000m x 5 defa) 100 metre 800
8 Yastık yolları temizliği (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) (24000m x 3defa) 100 metre 720
9 Zayıf Budama (4 ve daha aşağı sayıda dal) (20000 adet x 2defa) 1000 adet 40
10 Orta Şiddetki Budama (5-9 sayıda dal) (15000 adet x 2defa) 1000 adet 30
11 Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması metreküp 200
12 Rüzgar vb sebeple devrilen kaplı fidanların yerden kaldırılması Hacmi 18,1-85 lt arası (6 defa) 1000 adet 6
13 Kaplı/tüplü fidanlarda Ot alma. (320.000 adet x 3 defa) 1000 adet 960
14 Çapı 10- 25 cm arasında olan kaplarda Ot alma (200.000 adet x 2 defa) 1000 adet 400
15 Çapı 26-45cm arasında olan kaplarda Ot alma (35.000 adet x 3 defa) 1000 adet 105
16 Çapı 45cmden büyük olan kaplarda Ot alma (2000 adet x 3 defa) 1000 adet 6
17 Hacmi 1,3 lt kadar olan kaplarda (8,9cmden küçük) olan fidanların taşıtlara yüklenmesi 1000 adet 130
18 Hacmi 1,4-4 lt arası (9-13 cm) olan kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi 1000 adet 70
19 Hacmi 23-35 lt arası kaplı( çapı 26-35 cm) fidanların taşıtlara yüklenmesi 1000 adet 1,5
20 Hacmi 1,3 lt kadar olan kaplarda (8,9cmden küçük) olan fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi 1000 adet 100
21 Hacmi 1,4-4 lt arası (9-13 cm) olan kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi 1000 adet 70
22 Hacmi 23-35 lt arası kaplı( çapı 26-35 cm) fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi 1000 adet 1,5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR