KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Etüt proje hizmeti alınacaktır

KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01024636
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/322599
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 adet korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş tarihi köprünün restorasyon uygulama projeleri
İşin Yapılacağı Yer
:
Samsun İli, Terme İlçesi, (Tarihi Miliç Köprüsü),Sinop İli, (Tarihi Sazlıliman Köprüsü), Ordu İli, Fatsa İlçesi (Tarihi Kıran Köprüsü, Tarihi Taşlıca Köprüsü) ve Tokat İli Erbaa İlçesi (Tarihi Gölceğiz Köprüsü)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum /SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2019/322599
İşin Adı : Tarihi Miliç Köprüsü, Tarihi Taşlıca Köprüsü,Tarihi Sazlıliman Köprüsü, Tarihi Kıran Köprüsü Ve Tarihi Gölceğiz Köprüsü Restorasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200
b) Telefon ve faks numarası : 3623118000 - 3623118012
c) Elektronik posta adresi : bol07@kgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 adet korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş tarihi köprünün restorasyon uygulama projeleri
b) Yapılacağı Yer : Samsun İli, Terme İlçesi, (Tarihi Miliç Köprüsü),Sinop İli, (Tarihi Sazlıliman Köprüsü), Ordu İli, Fatsa İlçesi (Tarihi Kıran Köprüsü, Tarihi Taşlıca Köprüsü) ve Tokat İli Erbaa İlçesi (Tarihi Gölceğiz Köprüsü)
c) Süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum /SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 02.08.2019 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş Deneyim Belgeleri
İş deneyim olarak istekli teklif edilen bedelin % 50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması zorunludur.
4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
1.1 Adet Rest.Uzm.Yük.Mimar veya Mimar (En az 5 yıl deneyimli) (Proje Şefi) (*),
2.1 Adet İnş.Yük.Müh. veya İnş.Müh. (En az 5 yıl deneyimli) (**),
3. 1 Adet Sanat Tarihçisi (Konusunda en az 3 yıl deneyimli(**)),
4. 1 Adet Topoğraf veya Harita Teknikeri (Konusunda en az 3 yıl deneyimli) (**).
(*)Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış olması veya miktarı ve oranına bakılmaksızın restorasyon konusunda iş deneyim belgesine sahip olması gerekmektedir.
(**)Tarihi eserlerin restorasyonu konusunda iş deneyim belgesine sahip olması gerekmektedir.
Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminden itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. Teknik personelin konuda uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden önce konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir. Odası bulunmayan mesleklerde deneyim süresinin belirlenmesinde mezuniyet tarihi esas alınır. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, I. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş esere Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesi hazırlamış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. İsteklilerin;
Benzer iş olarak sunulan esere ait Tescil Kararı,
Söz konusu eserin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun bulunduğuna dair Koruma Bölge Kurulu Kararını da sunmaları zorunludur.
İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL [İkiyüzelli] Türk Lirası karşılığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 Atakum/SAMSUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
15- İsteklilerin kendisi veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale dokümanını ihale tarihinden en az üç gün önce (30/07/2019 Tarihi ve Saat: 17:00'a kadar) satın almaları zorunludur. (İlgili yönetmelik madde 8)
16- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi TR130001000222469959255171 no.lu hesabına (işin adı veya ihale kayıt numarası ile birlikte istekli firmanın unvan bilgilerinin, vergi numarası veya T.C. Kimlik numarasının da sunacağı belgede yazması gerekmektedir. Yatırılacak teminat bedeli ihaleye teklif veren isteklinin hesabından veya Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğü’ne elden yatırılmalıdır. Teminat bedeli, ihale tarih ve saatinden önce teminat hesabına) yatırılması zorunludur ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR