TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Etüd proje hizmeti alınacaktır

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/137117
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17.528 hektarlık Acarlar Longozu Sulak Alan Tescil Sınırları içerisinde Sulak Alan Yönetim Planı Hazırlama İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya İl Şube Müdürlüğü Sirinevler Mahallesi Adnan Menderes cd. Orman Bölge Müdürlüğü Binası Kat:3 54200 - ADAPAZARI / SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Acarlar Longozu Sulak Alan Yönetim Planı Hazırlama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/137117

1-İdarenin

a) Adresi : Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Caddesi 265 34398 Maslak SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122625756 - 2122625179
c) Elektronik Posta Adresi : bolge1.dkmp@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 17.528 hektarlık Acarlar Longozu Sulak Alan Tescil Sınırları içerisinde Sulak Alan Yönetim Planı Hazırlama İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Acarlar Longozu Sulak Alanı /Sakarya
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 210(iki yüz on) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya İl Şube Müdürlüğü Sirinevler Mahallesi Adnan Menderes cd. Orman Bölge Müdürlüğü Binası Kat:3 54200 - ADAPAZARI / SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 31.03.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Biyolojik çeşitlilik üzerine yapılan projeler, Biyolojik çeşitliliğin entegre olduğu Fonksiyonel Orman Amenajman Planları, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları, Korunan alanlar yönetim ve gelişim planları, Flora ve Fauna Envanter ve İzleme çalışmaları, Sulak alanlar yönetim planları ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya İl Şube Müdürlüğü Sirinevler Mahallesi Adnan Menderes cd. Orman Bölge Müdürlüğü Binası Kat:3 54200 - ADAPAZARI / SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR