MERSİN SİLİFKE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Etüd proje hizmeti alınacaktır

MERSİN SİLİFKE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/71457
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gökbelen, İmamuşağı ve Yeşilovacık Orman işletme Şefliklerinin Yol Şebeke Planı Yapımı 3 Adet toplam ormanlık alan 35.711,20 hektar Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Gökbelen, İmamuşağı ve Yeşilovacık Orman İşletme Şefliklerinde yapılacak/ Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edilecek
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SİLİFKE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Yol Şebeke Planı Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/71457

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SİLİFKE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Toros mah.Malazgirt Bulvarı No:2 33940 SİLİFKE/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3247141010 - 3247141680
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Yol Şebeke Planı Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Gökbelen, İmamuşağı ve Yeşilovacık Orman işletme Şefliklerinin Yol Şebeke Planı Yapımı 3 Adet toplam ormanlık alan 35.711,20 hektar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gökbelen, İmamuşağı ve Yeşilovacık Orman İşletme Şefliklerinde yapılacak/ Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edilecek
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 4(dört) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.02.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş, 29.06.2006 tarihli ve 5531 sayılı "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkında kanununun 4. maddesi 1. fıkrası (a) bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerin uygulamalı mesleki faaliyet konularından ve 5. Maddesine göre, Orman mühendisleri odasınca yetkilendirilen orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi ünvanlı meslek guruplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı kanunun 7. Ve 8. Maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman ürünleri Bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 12. Ve 13. Maddelerine göre kurdukları Orman Mühendisleri Odasından tescilli Serbest/Serbest yeminli Ormancılık, Serbest/Serbest yeminli Ormancılık şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (Sicil, İzin, Ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, orman mühendisleri odasından alınmış “Serbest ormancılık/Orman Ürünleri/ Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” ni teklif ekinde sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Orman Yol Ağı Planı Yapımı ve Orman Amenajman Planı Yapımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

47.1. Yüklenicinin herhangi bir terör örgütüyle (Fetö/Pdy v.b.) ilişkisi olduğu tespit edilen yüklenicinin sözleşmesi İdare tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre işi tasfiye edilir. 47.2. Teknik personel orman yüksek mühendisi/orman mühendisleri ve adaylarını; Orman Mühendisleri Odasınca 5531 sayılı Kanunun 13'üncü maddesine göre belirlenen 2019 yılı asgari ücret tarifesine uygun çalıştıracaktır. İdare, istediği zaman yüklenici, yapılan ücret ödeme bordrolarını İdareye ibraz etmek zorundadır. Eksik ödemeden yüklenici sorumludur. 47.3. Yüklenici tarafından çalıştırılacak serbest meslek mensubu Orman Yüksek Mühendisi / Orman Mühendisleri; Orman Mühendisleri Odasına ve Odanın çalışanlar listesine kayıtlı, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı ve ruhsat belgesinde ihale konusu işte yetkilendirilmiş Serbest Meslek Mensubu olacaktır. Orman Mühendisi unvanlı serbest meslek mensubu adayı Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı Serbest Meslek Mensubunun denetim, gözetim ve sorumluluğunda mesleki deneyim kazanma çalışması yapan ve bu durumu Odanın resmi yazısı ile kanıtlanan serbest meslek mensubu adayı olacaktır. Ayrıca Serbest meslek mensubu Orman Yüksek Mühendisi / Orman Mühendisleri ve adaylarının; Kimlik Fotokopileri, Sabıka Kaydı, Sağlık raporunu (Arazide çalışmasında sakınca bulunmadığı belirtilecektir.) sözleşme imzalama aşamasında veya işe başlamadan önce idareye teslim etmek zorundadır. 47.4. Yüklenici serbest ormancılık bürosu veya şirketi; Orman Mühendisleri Odasından alınmış mesleki faaliyeti sürdürdüğüne dair; ihale konusu iş için Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 sayılı Kanuna ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesini alan meslek mensubu ile ihale konusu işte çalışacak diğer meslek mensuplarının, 5531 sayılı kanundaki mesleki faaliyet konularına ait ihaleli işler için düzenlenen "Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi" ni alacak ve sözleşme imzalarken veya işe başlamadan önce ibraz edecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR