ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Etüd proje hizmeti alınacaktır

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875597
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/504750
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kapalı alanı yak. 1665,39 m² mevcut binada, mimari, statik, elek. tes., mek. tes. ve medya merkezi projelerinin haz. ile inş. ihalelerine esas olacak, met., keşif, mah. list. ve tekn. şart. ekli özel tek. Şart. uygun olarak, hazırlanıp id. sun. işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yakutiye /ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Medya Merkezi Proje Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/504750

1-İdarenin

a) Adresi : Atatürk Üniversitesi Rektörlügü Yapi Isleri ve teknik Daire bsk. 25240 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422311300 - 4422311330
c) Elektronik Posta Adresi : yapitek@atauni.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kapalı alanı yak. 1665,39 m² mevcut binada, mimari, statik, elek. tes., mek. tes. ve medya merkezi projelerinin haz. ile inş. ihalelerine esas olacak, met., keşif, mah. list. ve tekn. şart. ekli özel tek. Şart. uygun olarak, hazırlanıp id. sun. işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yakutiye /ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 26.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede, toplam kapalı alanı 300 m² den az olmayan Medya Merkezi binalarına ait uygulama projelerini ve yaklaşık maliyet keşiflerini hazırlamış olmak veya içerisinde toplam kapalı alanı 300 m² Medya Merkezi binası da olan binalara ait uygulama projelerinin ve yaklaşık maliyet keşiflerini hazırlamış olmak (bu şekilde iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş deneyim belgesi üzerinde Medya Merkezi binasının toplam kapalı alan m² si gösterilmemiş ise bunun tespit edilmesi için gerekli olan belgelerinde iş deneyim belgesi ekinde teklif kapsamında sunulması zorunludur.) benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yakutiye /ERZURUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yakutiye /ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR