EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Et taşıma hizmeti alınacaktır

EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan, kasap esnafına ait etlerin, kesimhanelerden alınıp işyerine teslimine kadar şehir içi et taşıma işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No:54 adresindeki Belediye Hizmet Binasının 2. katında bulunan Sevide Tavas Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA EREĞLİ BELEDİYESİ ET TAŞIMA İŞİNE AİT İHALE İLAN METNİ


Madde 1:İHALENİN KONUSU, ŞEKLİ, İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI:
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan, kasap esnafına ait etlerin, kesimhanelerden alınıp işyerine teslimine kadar şehir içi et taşıma işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
Madde 2:MUAMMEN BEDELİ:

İŞİN NİTELİĞİ

MUAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)


Et Nakli İhalesi


100.000,00TL.


3.000,00TL.

Madde 3:İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI:
İhale 24.10.2019 tarihinde Perşembe günü Saat: 14:00 de Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No:54 adresindeki Belediye Hizmet Binasının 2. katında bulunan Sevide Tavas Toplantı Salonunda toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır. Müracaatlar ise aynı gün Saat: 12.00 a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Servisine yapılacaktır.
Madde 4:İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENECEK BELGELER:
A) İstekli Gerçek Kişi İse;

 1. Başvuru dilekçesi.

 2. Kanuni ikametgâhı olması

 3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

 4. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

 6. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu,

 7. Vergi sicil kaydı ( Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

 8. 150,00TL(Yüz ElliTürk Lirası) tutarındaki şartname alındı makbuzu,

 9. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,( Belediye Başkanlığı’ndan)

 10. İhaleye katılacak olan kişilerin ihale yılı içinde alınmış Ticaret odası veya Esnaf Odası kaydı,

 11. İhaleye katılımlardan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname,

B) İstekli Tüzel Kişilik İse;

 1. Başvuru dilekçesi,

 2. İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

 3. Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

 4. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 5. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

 6. Vergi sicil kaydı ( Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden),

 7. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

 8. 150,00TL(yüz elli Türk Lirası) tutarındaki şartname alındı makbuzu,

 9. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı( Belediye Başkanlığı’ndan),

 10. İhaleye katılımlardan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname,

MADDE 5: İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
MADDE 6: İhalenin yapılamaması halinde 31.10.2019 tarihinde Perşembe günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2. Defa ihale edilecektir.
MADDE 7: Şartname mesai saatleri dâhilinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Servisinde görülebilir. İhale evrakları ihale günü en geç saat: 12.30 a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Servisine teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR