TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BŞK.

Eser basım hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01169638
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 05.06.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/276149
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 adet eserin hazırlattırılıp bastırılması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 5 Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR ÇEVİRİ VE YAYIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Sülûkü’l-Mâlik Tercümeleri, Leylâ vü Mecnûn, Hâfız Şerhi (3 Cilt), Tercüme-i Tevârîh-i Mülûk, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Tercüme-i Hizânetül-Edeb, Kitabu’ş-Şemsiyye fi’l-Hisab, İlmü’l-Âfâk ve’l-Enfüs, Keşşâf Tefsiri (6 Cilt), Teysir fi't-Tefsir (2 Cilt) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/276149

1-İdarenin
a) Adresi : Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 5 34080 Süleymaniye FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125113634 - 2125113700
c) Elektronik Posta Adresi : ceviriyayim@yek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 adet eserin hazırlattırılıp bastırılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 5 Fatih/İSTANBUL
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 5 Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.07.2020 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Sert kapak/ kuşe veya deri sıvama kitap basmış olmak.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İsteklilerin son başvuru saatine kadar, ihale dokümanı kapsamında kendilerine sunulan bastırılacak eserlerden ikisine ait dosyalarda yer

alan dijital malzemeden yararlanarak mizanpajı yapılmış dokumanlar ile "Baskı Prova" adlı dijital dökuman üzerinden yapılacak ofset baskı provalarını strip çizgileriyle birlikte (renk barlarıyla birlikte) İdareye sunmaları gerekmektedir.
Bu usulde, fiyatla birlikte alınan teknik puan sonucuna göre ihale sonuçlandırılır.sunmaları gerekmektedir. Mizanpaj dokumanları ve ofset baskı provaları, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirmesinde, %70 fiyat ve %30 fiyat dışı teknik unsurlardan alınacak puanlar dikkate alınacaktır. İhale konusu işin her bir kısmı, söz konusu iş kısmında en yüksek puanı alan istekliye ihale edilecektir.
Fiyat Dışı Teknik Unsurlar: Aşağıdaki kıstasların her biri puanlanacak ve ortalaması Fiyat Dışı Unsur Ağırlık Puanını verecektir. a) Doğru Arapça ve Türkçe karakterler kullanılıp kullanılmadığı,
b) Dipnotların sayfaya doğru yerleştirilip yerleştirilmemesi,
c) Ofset Baskı Provanın renk yoğunluğunun uluslararası geçerliliği olan değerler aralığında bulunması d) Ofset Baskı Provanın yaldız performansı ve detaylardaki nokta kazancı
Yukarıdaki puanlama esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin bulunmasında uygulanacak formül: En Düşük Teklif Fiyatı: EDTF
İsteklinin Teklif Tutarı: TT
Fiyat Dışı Unsur Avantaj Puanı: FDUAP En Avantajlı Teklif: EAT
EAT= EDTF/TTx70+FDUAP

FİYAT DIŞI UNSUR AĞIRLIK DEĞERİ HESAPLAMA TABLOSU
İstekli

Doğru Arapça ve
Türkçe karakterler kullanılıp kullanılmadığı

(0-20)


Dipnotların sayfaya doğru yerleştirilip yerleştirilmemesi

(0-10)

Ofset Baskı Provanın renk yoğunluğunun uluslararası geçerliliği olan değerler aralığında bulunması

(0-35)

Ofset Baskı Provanın yaldız performansı ve detaylardaki
nokta kazancı

(0-35)

Fiyat Dışı Unsur Ağırlık Puanı

(Toplam
Puan/4)
A Firması
B Firması
C Firması
.... Firması


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 5 Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: Teklifi snnr degerin altmda oldugu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 6ng6ritlen apklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR