ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Erbaa Belediyesi sürücüsüz araç kiralama hizmeti alacaktır

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077444
Şehir : Tokat / Erbaa
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / ERBAA
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ERBAA 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/561882
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 Ocak ayından başlamak üzere 36 ay süre ile sürücüsüz araç kiralama hizmeti alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erbaa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ERBAA BELEDİYESİ
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İHALESİ

Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti Alım İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/561882

1-İdarenin

a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ 87 60500 ERBAA/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3567151191 - 3567151147
c) Elektronik Posta Adresi : erbaa@erbaa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 Ocak ayından başlamak üzere 36 ay süre ile sürücüsüz araç kiralama hizmeti alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Erbaa Belediyesi ve Bağlı Birimler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erbaa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 06.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Kendi Öz Malı niteliğinde istenilen, eşya (yük) taşıma kapsamında çalışacak çöp toplama ve taşıma işlerini görecek en az 2019 model araçlardan 2 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Güneş Panelli Hibrit Çöp Kamyonu (en az 13+1,5 m3) (en fazla 14+1,5 m3) ve Vakumlu Yol Süpürme Aracı (en az 7 m3) (en fazla 8 m3) araçları için, karayolları taşıma kanunu gereği T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış K1 yetki belgesi kapsamında kayıtlı olduğunu gösterir Taşıt Kartlarının aslı veya noter onaylı suretini teklifleri ile birlikte ihale teklif dosyasında ibraz edeceklerdir. Kiralama yolu ile edinilecek bu kapsama giren araçlar için, işe başlama tarihinde kiralama sözleşmesi ve K1 yetki belgesi kapsamında kayıtlı olduğunu gösterir Taşıt Kartlarının, aslı veya noter onaylı suretlerinin İdaremize sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1.Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41inci maddesi gereğince, İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine kendi öz malı olarak yukarıdaki tabloda yer verilmiştir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak, işin niteliğinin ve hizmetin aksamaması gereği, ihale konusu işin yapılabilmesi için belirtilen en az 2019 model araçlardan 2 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Güneş Panelli Hibrit Çöp Kamyonu (en az 13+1,5 m3) (en fazla 14+1,5 m3) ve Vakumlu Yol Süpürme Aracı (en az 7 m3) (en fazla 8 m3) araçlar için kendi öz malı şartı, yeterlik kriteri olarak belirlenmiştir. Makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, ilgili üretici veya yetkili satıcılar tarafından hazırlanmış ruhsat ve üretici firma tarafından verilen teknik belgelerin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
2. Yüklenici kendi öz malı olarak temin edeceği araçların yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda, motor güçleri, taşıma kapasiteleri, ve hacimleri ile ilgili teknik belgelerini, Teknik Şartnamede belirtilen teknik yeterliliklere uygun olduğunu gösterir şekilde, ihale teklif dosyasında ibraz edecek, teknik belgelerinde taşıma kapasitesi ile hacimleri arasında uyumsuzluk görülen araçlar kabul edilmeyecektir. Sunulan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3. Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine teçhizat ve diğer ekipman, ruhsat demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada ( değişik ibare ; 12.06.2015 -29384 R.G ./3. madde ) Yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci, Mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.( Ek cümle ;25.01.2017-29959 resmi gazete /6. madde ) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde ,örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Daha önce herhangi bir özel ya da kamu kurumuna araç kiralama işi yapmak iş deneyim olarak sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erbaa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR