YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Dozer ve treyler kiralama hizmeti alınacaktır

YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01009874
Şehir : Çanakkale / Yenice
Yayınlandığı Gazeteler

İDA 12.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/268136
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET DOZER(OPEERATÖR İLE) VE 1 ADET TREYLER (DORSESİ VE SÜRÜCÜSÜ İLE) 150 GÜN KİRALANMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü-Kurtuluş Mah.Balıkesir Asfaltı Üzeri No:13 YENİCE/ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YENİCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


DOZER VE TREYLER KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/268136

1-İdarenin

a) Adresi : Kurtulus Mah. Balikesir Asfalti Üzeri 13 17550 YENİCE/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2864743100 - 2864743476
c) Elektronik Posta Adresi : yeniceisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET DOZER(OPEERATÖR İLE) VE 1 ADET TREYLER (DORSESİ VE SÜRÜCÜSÜ İLE) 150 GÜN KİRALANMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde(gerekli olması halinde diğer işletme müdürlüklerinde )
c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.07.2019, işin bitiş tarihi 12.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenice Orman İşletme Müdürlüğü-Kurtuluş Mah.Balıkesir Asfaltı Üzeri No:13 YENİCE/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 27.06.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
DOZER:
Motor Gücü: en az 200 HP,150KW (KW’yi HP’ye çevirme katsayısı 1,34102 kabul edilecektir.Küsüratlar bir üste yuvarlanacaktır.)
Çalışma Ağırlığı: 20000 kg. ve üzeri olacaktır.
Modeli ve Yaşı: Modeli 2005 yılından aşağı olmayacaktır.
Angle bıçak olacaktır.(ayarlanabilir bıçak)
Arkada 3 adet riper olacaktır.
Yukarıda belirtilen maddeleri ispatlayan belgeler ile dozer isteklinin kendi malı ise sahiplik belgesi veya kiralık ise kira sözleşmesinin noter tasdikli örneğinin bulunması gerekmektedir. Operatörün uygun ehliyeti olacaktır.
Akaryakıt idare tarafından karşılanacaktır.
İş makinesi ile ilgili bilgiler; üzerine ihale kalan istekli tarafından sözleşmeden sonra işe başlamadan önce İdareye teslim edilmesi zorunludur.
TREYLER:

-Treylerin çekicisi en az 2008 model veya daha üst model olmalıdır.
-Treylerin çekicisi Çift Çeker ve en az 400 HP gücünde, dorsenin istihap haddinin 33.000 kg. ve üzeri olması zorunludur.
Çekici, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya bu Bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuruluşlar tarafından verilmiş, yük taşımacılığına ve / veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun durumda olduğuna dair, son muayene tarihinde geçerli olan karayolu uygunluk belgesine sahip olacak ve araç muayene süresi ihale tarihi itibariyle dolmamış bulunacaktır. “K1” Belgesine sahip olacaktır. Taşıtın, Teknik Şartnamede yazılı özellikte olduğunu ispatlayan belgeler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Saymanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR