BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Donanım dahil SİEM yazılımı 3 yıl süre ile kiralanacaktır

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00970438
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 26.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
SIEM ( Security Information and Event Management) Merkezi Kayıt Toplama ve Olay Yönetimi Yazılımı 2 adet ( Bağlıca Yerleşkesi ve Ankara Hastanesi’nde olmak üzere iki farklı yerde donanım dahil kurulum) hizmeti alınacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başkent Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü Bağlıca Kampüsü /Ankara
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Açık ihale usulü ile ihale edilen DONANIM DAHİL SİEM YAZILIMI 3 YILLIK KİRALAMA İŞİ Hizmet Alımı İlanı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: Başkent Üniversitesi
b) Adresi: Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km Etimesgut ANKARA
c) Telefon ve Faks numarası: 0312 2466865 / 0 312 2127711
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://satinalma.baskent.edu.tr sayfasından güncel duyurular başlığı altından erişilebilir.
d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Rıza Gürdal, Satınalma Müdürü
Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı: DONANIM DAHİL SİEM YAZILIMI 3YILLIK KİRALAMA İŞİ
b) Miktarı ve türü: SIEM ( Security Information and Event Management) Merkezi Kayıt Toplama ve Olay Yönetimi Yazılımı 2 adet ( Bağlıca Yerleşkesi ve Ankara Hastanesi’nde olmak üzere iki farklı yerde donanım dahil kurulum)
c) İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.a) İhale kayıt numarası: 2019/934.02 –Bilgi İşlem Daire Bşk.
b) Tekliflerin sunulacağı adres: Başkent Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü Bağlıca Kampüsü /Ankara
ç) İhalenin yapılacağı adres: Başkent Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü Bağlıca Kampüsü /Ankara
d) İhalenin yapılacağı Tarih ve Saati: 02/04/2019– 11:00
3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur ve 150 TL ( Yüz elli Türk Lirası) karşılığında Denizbank Başkent Kurumsal
IBAN: TR17 0013 4000 0007 9691 0000 04 hesap numarasına satış bedeli yatırılabilir. İhale konusu ve numarası dekont üzerine belirtilmesi zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Başkent Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü
Madde 5 – Geçici Teminat
İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç) oranında teklifle birlikte ‘GEÇİCİ TEMİNAT’ vereceklerdir.
Madde 6 – Kesin Teminat
İstekliler teklif edilen bedelin %6 (yüzde altı) oranında teklifle birlikte ‘KESİN TEMİNAT’ vereceklerdir
Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Teklif mektubu,
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
7.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
7.2.2-Teknik Şartnameye Cevap: İstekliler, Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” düzenleyecekler ve teklif dosyasında komisyona sunacaktır.
Madde 8 - İhaleye katılamayacak olanlar
8.1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 12. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
Madde 9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
9.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, istenilen teknik şartları sağlayan tekliflerin arasında, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 37. Maddesinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 37. Maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.
Madde 12 - Diğer hususlar
12.1.İdari Şartname ve Sözleşme tasarılarında belirtilmeyen veya teknik şartname ile çelişen durumlarda, Teknik Şartname hükümleri uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR