ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Doku tipleme laboratuarı ihtiyacı kit karşılığı cihaz alınacaktır

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942730
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/41658
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Doku Tipleme Laboratuarı İhtiyacı Kit Karşılığı Cihaz Temini Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOKU TİPLEME LABORATUARI İHTİYACI KİT KARŞILIĞI CİHAZ TEMİNİ
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Doku Tipleme Laboratuarı İhtiyacı Kit Karşılığı Cihaz Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/41658

1-İdarenin
a) Adresi : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125962000 - 3125172097
c) Elektronik Posta Adresi : info@diskapieah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Doku Tipleme Laboratuarı İhtiyacı Kit Karşılığı Cihaz Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Kit Deposu
c) Teslim tarihi : -Kitler hastanenin ihtiyacına göre partiler halinde peyder pey veya tek seferde teslim edilecektir. -Teslimatlar siparişlerin bildirilmesini müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. -İlk parti kit teslimatı cihazlar çalışmaya başladığında laboratuvarın belirlediği miktarlarda yapılacaktır. -Son parti kit teslimatı sözleşmenin sona ereceği tarihten 10 gün öncesine kadar yapılabilir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 04.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) isteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıt ve bildirim işlemlerinin tamamlamış olmaları zorunludur.
b) İstekliler, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıt bildirim işlemlerini yapmış olmaları ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda (TITUBB) “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış barkod numarasını tekliflerinde yazılı sunmaları gerekmektedir. İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimilerini sunacaklardır. (Sundukları belge, üretici ve/veya ithalatçı firmalar için onaylı firma numarasını, bayi iseler onaylı ana bayi tanımlayıcı numarasını gösteren internet çıktısı olacaktır.)
c) Ürünlere ait TİTUBB numaraları teklif mektubunda belirtilecektir. Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;
1- Teklif edilen ürünlere ait; "ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanı"
2- Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
3- Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise ; yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler,
4- Kapsam dışı bulunan ürünler için CE uygunluk beyanı/belgesi sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstenilmesi halinde Demonstrasyon yapacaktır. Demo İhale tarihiden sonra 7 iş günü içinde hastanemiz laboratuarında veya ilgili testlerin çalışıldığı yurtiçin başka bir merkezde yapılabilir. Bu çalışmayı yapmayan veya yapılan çalışma sonucunda uluslararası standartlara göre gerekli doğrulukta sonuç veremeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b) Sağlık Bakanlığı Sağlık hizmetleri genel müdürlüğünün 2018/13 sayılı genelge hükümleri gereğince tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemlerinin ifade edildiği gibi cihazların sözleşme bitiş tarihinde 10 (on) yaşını geçmemiş olması gerekmektedir. “Cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numaraları ile belgelendirilecektir. Bu belgeler muayene ve kabul aşamasında sunulacaktır.
c) İstekliler tarafından, teklif ettikleri cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik doküman ihale dosyası içinde sunulacaktır ve teknik şartname maddeleri bu dokümanlar üzerinde işaretlenecektir. Orijinal teknik dokümanın yabancı dilde sunulması durumunda Türkçe tercümesi ihale dosyası içinde yer almak zorundadır. Bu durumda, teknik şartname maddeleri, hem orijinal teknik doküman üzerinde hem de Türkçe tercüme üzerinde işaretlenmiş olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 Lenfosit İzolasyon Solüsyonu (Ficoll 1077 500ml ) adet LENFOSIT IZOLASYONU 4
2 Tavşan Komplementleri (1ml) adet TAVŞAN KOMPLEMENTLERİ 50
3 T Lenfosit İzolasyon Boncuğu mililitre T LENFOSİT İZOLASYONU 10
4 B Lenfosit İzolasyon Boncuğu mililitre B LENFOSİT İZOLASYONU 10
5 SSO HLA A LOKUS test SSO HLA-A (SSO INSAN LÖKOSIT ANTIJEN-A) 600
6 SSO HLA B LOKUS test SSO HLA-B (SSO INSAN LÖKOSIT ANTIJEN-B) 600
7 SSO HLA C LOKUS test SSO HLA-C (SSO INSAN LÖKOSIT ANTIJEN-C) 300
8 SSO HLA DR LOKUS test SSO HLA-DR 600
9 SSO HLA DQ LOKUS test SBT HLA DQB1 300
10 SBT HLA A LOKUS Yüksek Çözünürlük test SBT HLA A 600
11 SBT HLA B LOKUS Yüksek Çözünürlük test SBT HLA B 600
12 SBT HLA C LOKUS Yüksek Çözünürlük test SBT HLA C 600
13 SBT HLA DR LOKUS Yüksek Çözünürlük test SBT HLA DRB1 600
14 SBT HLA DQ LOKUS Yüksek Çözünürlük test SBT HLA DQB1 600
15 Panel Reaktif Antikor (PRA) Class I Antijene Spesifik Tanımlama test PANEL REAKTIF ANTIKOR (PRA) CLASS I ANTIJENE SPESIFIK 96
16 Panel Reaktif Antikor (PRA) Class II Antijene Spesifik Tanımlama test PANEL REAKTIF ANTIKOR (PRA) CLASS II ANTIJENE SPESIFIK 96
17 Panel Reaktif Antikor test PANEL REAKTIF ANTIKOR (PRA) CLASS I TARAMA 670
18 CD19-PE Mouse Anti Human mililitre CD19 PE 4
19 CD3-PERCP Mouse Anti Human mililitre CD3 PERCP 4
20 IgG Anti-Human Pozitif Kontrol Serum mililitre ANTİ HUMAN IGG-PE 10
21 IgG Poliklonal Rabbit F(ab')2 Anti Human FITC mililitre IGG POLIKLONAL RABBIT 2
22 HLA Pozitif Kontrol Antikor mililitre HLA POZİTİF KONTROL ANTİKOR 5


Mustafa CANDAN
İdari ve Mali İşler Mdr. Yrd.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR