MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Doğalgaz dönüşümü ve genel onarımı hizmeti alınacaktır

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/377887
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET - 1'NCİ HBF. MD.LÜĞÜNDE BULUNAN 1980 ALB.NUMARALI BİNADA TADİLAT, DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE BİNA BÖLÜMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK PROJELENDİRME YAPILACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ESKİŞEHİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.08.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MSB ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLÂK BÖLGE BAŞKANLIĞI - Alanönü Mah. Ali Rıza Efendi Bulvarı 82/8
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

1'İNCİ HBF. MD.LÜĞÜ 1980-YEM-BET-183 ALBÜM NUMARALI ERBAŞ/ER MUTFAĞI,YEMEKHANESİ, GAZİNO, ÇAMAŞIRHANE VE HAMAM BİNASININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE GENEL ONARIMI HİZMET PROJESİ YAPIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/377887

1-İdarenin

a) Adresi : MSB ESKISEHIR INSAAT EMLAK BÖLGE BASKANLIGI - ALANÖNÜ MAH. ALİ RIZA EFENDİ BULVARI 82/ 8 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b)Telefon ve faks numarası : 2222375930 - 2222374682
c) Elektronik Posta Adresi : tesupeskisehir@msb.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET - 1'NCİ HBF. MD.LÜĞÜNDE BULUNAN 1980 ALB.NUMARALI BİNADA TADİLAT, DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE BİNA BÖLÜMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK PROJELENDİRME YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) gündür


3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : MSB ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLÂK BÖLGE BAŞKANLIĞI - Alanönü Mah. Ali Rıza Efendi Bulvarı 82/8
b)Tarihi ve saati : 10.08.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu iş için; yeni betonarme bina yapımı veya betonarme bina onarımına ait uygulama projelerini ve geniş kapsamlı ısıtma tesisatı projelerini yapanlar benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLÂK BÖLGE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLÂK BÖLGE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR