TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Diş protez laboratuvar hizmeti alınacaktır

TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907811
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ YENİ İNAN 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/614912
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kalem İmplant Üstü Protez Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ (Gündoğdu Turgut Mah. Osmangazi Bulvarı No: 43/2 TEKİRDAĞ)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZ HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/614912

1-İdarenin

a) Adresi : GÜNDOĞDU TURGUT MAH. OSMANGAZİ BULV. NO: 43/2 59030 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822620022 - 2822626518
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag.agiz@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem İmplant Üstü Protez Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ (Gündoğdu Turgut Mah. Osmangazi Bulvarı No: 43/2 TEKİRDAĞ)
b) Tarihi ve saati : 25.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İstekliler ihale dosyalarında 07/12/2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayınmlanan 'diş protez laboratuarı yönetmeliği' hükümlerine göre Sağlık Bakanlığından yada İl Sağlık Müdürlüklerinden alınan çok amaçlı diş protez laboratuarı ruhsatının noter onaylı fotokopisini veya aslı sunmak zorundadır.
2-1-Laboratuar alt yapıların üretiminde kullanacağı cihaz veya cihazlara ait işletme kayıt belgelerini ihale dosyası içerisinde sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ - SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ- SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR