BALIKESİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ

Dış laboratuvar testleri hizmeti alınacaktır

BALIKESİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944956
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR POLİTİKA 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/49622
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18 Aylık Sonuç Karşılığı Dış Laboratuvar Testleri Hizmet Alımı İhalesi (1.800.000 Puan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Satınalma Birimi Gaziosmanpaşa Mah. 381. Sk. İzmir Yolu Mevkii No:2 10100 BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ATATÜRK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


18 Aylık Sonuç Karşılığı Dış Laboratuar Testleri Hizmet Alımı İhalesi (1800000 Puan) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/49622

1-İdarenin

a) Adresi : Gaziosmanpaşa Mah. 381. Sk. İzmir Yolu Mevkii No:2 10100 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2664604000 - 2664604039
c) Elektronik Posta Adresi : balikesirdhs14@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 Aylık Sonuç Karşılığı Dış Laboratuvar Testleri Hizmet Alımı İhalesi (1.800.000 Puan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 18(on sekiz) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Satınalma Birimi Gaziosmanpaşa Mah. 381. Sk. İzmir Yolu Mevkii No:2 10100 BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 05.03.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-Sağlık Bakanlığından ruhsat almış tıbbi tahlil laboratuvar çalışma belgesi olmalı (gönderilecek testin türüne göre; mikrobiyoloji, biyokimya ve genetik ruhsatları olmalıdır.) Laboratuvar 15189 Akreditasyon Belgesine sahip olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.
2- İHALE TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, Üretici ve/veya İthalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayilerinin teklif ettikleri cihaz ve kitlere ilişkin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ´veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir barkod numaralarını sunmak zorundadırlar. Genel laboratuvar amaçlı cihazlar için Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan kitler veya cihazlar için TİTUBB veya ÜTS'ne kayıt ve bildirimi aranmayacaktır.Teklif edilen ürün, üreticisi tarafından tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise(tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TİTUBB'a veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt ve bildirim işlemi aranmaz, bu durumda da üreticinin veya ithalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1-Çalışmadığı testlerin yapılacağı laboratuvar ile olan sözleşmesini ,o laboratuvarın bu testleri yapabildiğine ilişkin ruhsat ve 15189 Akreditasyon Belgesi
2-Laboratuvarda görev yapan sorumlu uzmanların görevden ayrılmaları halinde yerine göreve başlayacak veya adına ruhsat belgesi çıkacak uzman göreve başlayana kadr eski uzmanının sorumluluğunun devam edeceğine dair sorumlu uzmana yapılmış tebliğ belgesi
3-Teklif veren firma, laboratuvarında mevcut cihazların isimlerini, modellerini tanımlayan noterce veya mali müşavirden onaylı cihaz envanter listesini ihale dosyasında sunmalıdır.
4-Dış Laboratuvarın numune ret kriterleri belgelendirilerek ihale dosyasında sunmalıdır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Laboratuvar 15189 Akreditasyon Belgesine sahip olmalıdır

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü Laboratuvar Hizmeti Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi- Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi-Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR