AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Dijital arşiv hizmeti alınacaktır

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978675
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 09.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
 DİJİTAL ARŞİV HİZMET ALIM İŞİ
İşin Yapılacağı Yer
:
MERKEZ/ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane- İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
DİJİTAL ARŞİV HİZMET ALIM İŞİ
Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.


Şirketimiz bünyesinde bulunan MÜŞTERİ DOSYA VERİLERİNİN ,ÖLÇÜ KONTROL FÖYÜ, KAÇAK TUTANAĞI VE EK TÜKETİM EVRAKLARI İLE ARŞİV DOSYALARININ AYRIŞTIRILARAK TARAMAYA UYGUN HALE GETİRİLMESİ, TARANMASI,İNDEKSLENMESİ,FİZİKSEL ARŞİV İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ , SİSTEM ÜZERİNDEN DİJİTAL OLARAK MÜŞTERİ VERİLERİNİN GÖRÜNTÜLENEBİLMESİNİN SAĞLANMASI Hizmet alım işi Açık ihale usulü ihale edilecektir

GRUP NO İŞİN ADI MİKTARI İŞİN SÜRESİ
AKDENİZ-2019-ARŞİV-01 DİJİTAL ARŞİV HİZMET ALIM İŞİ 6.317.215 SAYFA 2 YIL

1-Şirketin:

 1. Adresi
:Göksu mah.Serik cad.No:15 Kepez -ANTALYA
 1. Tel
 2. Fax
:0 242 339 55 55
:0 242 339 51 01
 1. İlgili Personel Elektronik Posta Adresi
 2. Kayıtlı Elektronik posta Adresi
: belgin.demirkaya@akdenizedas.com.tr
: akdenizedas.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu İşinin:

 1. İşin Yapılacağı Yer
:Antalya,Isparta ve Burdur illeri
 1. İhalenin Yapılacağı Yer

: Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane- İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
 1. İhale Tarih ve Saati
: 18.04.2019 Perşembe Günü Saat :14:00

3-İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:
3.1 İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
 2. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
 5. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 6. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 7. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
 8. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz. Geçici Teminat Nakit veya Teminat Mektubu olarak verilebilir.
 9. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.

3.2. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 1. Teklif edilen bedelin %200’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini ya da serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
 2. Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu , vergi borcu bulunmaması, mesleki faaliyetlerinden dolayı kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen İhale durum belgesi sunulacaktır.
 3. İsteklinin, 2016 ve 2017 yıllarına ait bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak denetlenmiş olduğunu gösteren raporu sunması zorunludur.
 4. İş hacmini gösteren Belgeler:

İstekli 2016 ve 2017 yıllarına ait olmak üzere Teklif ettiği bedelin en az 5 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır.
3.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

3.3.1 Personele İlişkin Yeterlilik Kriteri
Teklif verilen işe ilişkin Personel Taahhütnamesi verilecektir
3.3.2- Makina Teçhizat Taahhütnamesi
Teklif verilen işe ilişkin Makina Teçhizat Taahhütnamesi verilecektir.
3.4. Kalite Belgesi ile ilgili yeterlilik kriteri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:
Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.’’
4 -İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameyi talep etmeniz halinde Kayıtlı Elektronik Posta, iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye Akdeniz EDAŞ Genel Müdürlüğü Göksu mah.Serik cad.no:15 Kepez ANTALYA adresinde, Satınalma Müdürlüğünde elden teslim edilecektir.
6-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CK Enerji Yatırım A.Ş. Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL 2.kat Ticari kurul Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7- İhale , iş kalemlerine verilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden değerlendirilerek sözleşme imzalanacaktır.
8- Bu ihaleye iş ortaklığı ve Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR