T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Dergi ve kitapların basım, yayın, dağıtım ve tanıtım hizmeti alınacaktır

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111280
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 06.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019 / 0055
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-30.000 Adet Türk Yazar Kitap Basımı 2-30.000 Adet Yabancı Yazar Kitap Basımı 3-120.000 Adet Dergi Basımı Hizmet Alımı 4-Web Sitesi & Sosyal Medya -Tanıtım ve Pazarlama Ayrıntısı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Maltepe Üniversitesi
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTES
İ

Dergi ve Kitapların - Basım - Yayın - Dağıtım ve Tanıtım İşi için Açık İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir.

İhale kayıt numarası : 2019 / 0055
 1. İdarenin
a) Adresi : Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İstanbul
b) Telefon / Faks numarası : 0 (216) 626 10 50 / 0 (216) 626 10 70
c) Elektronik posta adresi : satinalma@maltepe.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.maltepe.edu.tr/tr/ihaleler
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı 1-30.000 Adet Türk Yazar Kitap Basımı
2-30.000 Adet Yabancı Yazar Kitap Basımı
3-120.000 Adet Dergi Basımı Hizmet Alımı
4-Web Sitesi & Sosyal Medya -Tanıtım ve Pazarlama
Ayrıntısı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
b) Teslim yeri : T.C. Maltepe Üniversitesi
 1. İhalenin
a) Yapılacağı yer : Maltepe Üniversitesi
b) Tarihi ve saati : 13.01.2020 / Saat 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 • Firma tarafından imzalı ve kaşeli, İdari Şartname / Teknik Şartname / Sözleşme Taslağı
 • Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Eki Teklif Cetveli - Standart Forma uygun
 • Yasaklı olmadığına dair Taahhütname - Standart Forma uygun
 • Banka Geçici Teminat Mektubu - Standart Forma uygun
 • Avans Teminat Mektubu – Sözleşme Sırasında ( Avans verilmesi durumunda )
 • Kesin Teminat Mektubu – Sözleşme Sırasında
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Teklif vermeye yetkili İmza Beyannamesi ve İmza sirküleri
 1. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • İş Deneyim Belgeleri
 • Bilanço Oranları ( Ayrıntısı İdari Şartnamede Belirtilmiştir.- Standart Forma uygun )
 • İhale Dokümanı Satış Bedeli Makbuzu
 1. Bu İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05

nolu hesabına 1.000,00 TL (BinTürkLirası ) yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Marmara Eğitim

Köyünde bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Bankalardan alınmış. Banka Geçici Teminat mektubu vereceklerdir.
 2. İşin tamamına fiyat teklifi verilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR