ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dere geçiş köprüleri uygulama projeleri hizmet alım ihalesi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128513
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : EMNİYET MAH. / A.O.ÇİFTLİĞİ
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2020/28031
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara ilinin muhtelif ilçelerinde 10 adet dere geçiş köprüleri uygulama projeleri hizmet alımı işi için; zemin etüdü, uygulama proje hizmetleri, mahal listesi, metrajlar, keşif evrakları, pursantajlar ve teknik şartnameler hazırlanacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara?nın Kızılcahamam, Çamlıdere, Polatlı, Bala ve Çubuk ilçelerinde toplamda 10 adet dere geçiş köprüleri:1-Akyüzler Köprüsü (Kızılcahamam), 2-Seyhamamı-Güvem Bağlantı Köprüsü (Kızılcahamam) 3-Yıldırım Beyazıt Mahallesi-Çubuk Yolu Köprüsü-1 (Çubuk), 4-Yıldırım Beyazıt Mahallesi-Çubuk Yolu Köprüsü-2 (Çubuk), 5-Gülpınarı Arazi Yolu Köprüsü (Polatlı), 6-İnler Arazi Yolu Köprüsü-1 (Polatlı) 7-İnler Arazi Yolu Köprüsü-2 (Polatlı), 8-Beylikköprü Arazi Yolu Köprüsü (Polatlı), 9-Peçenek-Bükeler Arası Bağlantı Köprüsü (Çamlıdere), 10-Sofular Köprüsü (Bala)'dır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Muhtelif İlçelerde 10 Adet Dere Geçiş Köprüleri Uygulama Projeleri Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/28031

1-İdarenin
a) Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No:5 B Blok Kat :6 YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125072203 - 3125072174
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Muhtelif İlçelerde 10 Adet Dere Geçiş Köprüleri Uygulama Projeleri Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Ankara ilinin muhtelif ilçelerinde 10 adet dere geçiş köprüleri uygulama projeleri hizmet alımı işi için; zemin etüdü, uygulama proje hizmetleri, mahal listesi, metrajlar, keşif evrakları, pursantajlar ve teknik şartnameler hazırlanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara?nın Kızılcahamam, Çamlıdere, Polatlı, Bala ve Çubuk ilçelerinde toplamda 10 adet dere geçiş köprüleri:1-Akyüzler Köprüsü (Kızılcahamam), 2-Seyhamamı-Güvem Bağlantı Köprüsü (Kızılcahamam) 3-Yıldırım Beyazıt Mahallesi-Çubuk Yolu Köprüsü-1 (Çubuk), 4-Yıldırım Beyazıt Mahallesi-Çubuk Yolu Köprüsü-2 (Çubuk), 5-Gülpınarı Arazi Yolu Köprüsü (Polatlı), 6-İnler Arazi Yolu Köprüsü-1 (Polatlı) 7-İnler Arazi Yolu Köprüsü-2 (Polatlı), 8-Beylikköprü Arazi Yolu Köprüsü (Polatlı), 9-Peçenek-Bükeler Arası Bağlantı Köprüsü (Çamlıdere), 10-Sofular Köprüsü (Bala)'dır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.02.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle / ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Benzer iş olarak zemin araştırma raporu ve köprü uygulama projelerinin birlikte hazırlandığı işler kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR