BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Deprem performans değerlendirmesi hizmeti alınacaktır

BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/152579
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 58 adet karot alınması,4 adet zemin etüdü yapılması, 6 adet binanın röleve çalışmalarının yapılması ve çizilmesi, 6 adet binanın deprem performans analizleri ve değerlendirme raporunun hazırlanması hizmeti alınacaktır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü, İdari Bina, 19 adet lojman ve 4 adet lojman binası, Adalı Mahallesi, Çıtak Mahallesi, Yağcılar Mahallesinde bulunan Toplu Kouma ekip lojmanları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇAVUŞ MAH. HÜRRİYET CAD. ARDIÇ SK. NO:4 BİGADİÇ/ BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Deprem Performans Değerlendirmesi Hizmet Alımı

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/152579

1-İdarenin

a) Adresi : Çavus Mah. Hürriyet Cad. 1 10440 - BİGADİÇ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2666141029 - 2666143567
c) Elektronik Posta Adresi : ferhatberk@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 58 adet karot alınması,4 adet zemin etüdü yapılması, 6 adet binanın röleve çalışmalarının yapılması ve çizilmesi, 6 adet binanın deprem performans analizleri ve değerlendirme raporunun hazırlanması hizmeti alınacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü, İdari Bina, 19 adet lojman ve 4 adet lojman binası, Adalı Mahallesi, Çıtak Mahallesi, Yağcılar Mahallesinde bulunan Toplu Kouma ekip lojmanları
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇAVUŞ MAH. HÜRRİYET CAD. ARDIÇ SK. NO:4 BİGADİÇ/ BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 30.03.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1. Tüm yapıların rölevesinin alınması ve yapılarda karot alınacak noktaların işaretlenmesi yapılacaktır. Ekte verilen ada parsellerin ve bu parsellere ait yapılarda yer alan tüm katların karot, röntgen testinin yapılması aşamasına geçilecektir. Bu testler yapılırken ilgili yönetmeliklere şartlara uyulması (TS EN 13791) ve bu testleri gerçekleştiren firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı kuruluşlar olması gerekmektedir.
2. İlgili deney ve testleri gerçekleştiren firmanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı kuruluş olduğuna dair izin belgesinin; ihale yeterlilik belgesinde tarih ve sayısının belirtilmesi ve en avantajlı fiyatı veren ilk iki firmadan belgeleri talep edildiğinde idareye sunması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan tüm deprem performans analizi ve raporlanması hizmet alımlarının tamamı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR