DENİZLİ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli Polisevi Şube Müdürlüğü tarafından personel hizmet alımı yapılacaktır

DENİZLİ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00960284
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 09.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/110164
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polisevi Şube Müdürlüğü Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi No:26 Pamukkale/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 12 AY SÜRE İLE MALZEMESİZ PERSONEL HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Denizli Polisevi Şube Müdürlüğüne 12 Ay Süre ile Malzemesiz Personel Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/110164

1-İdarenin
a) Adresi: ÇAMLARALTI MAHALLESİ ÜNİVERSİTE CADDESİ 26 PAMUKKALE/DENİZLİ
b)Telefon ve faks numarası: 2582137656 - 2582137658
c)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı: 1 Kişi Aşçıbaşı, 2 Kişi Aşçı, 1 Kişi Aşçı Yardımcısı, 1 Kişi Teknik Personel (Doğalgaz-Elektrik-Su Tesisatçısı), 1 Kişi Bahçıvan, 1 Kişi Terzi, 1 Kişi Garson, 1 Kişi Çamaşırhane Temizlik Görevlisi, 2 Kişi Kat Temizlik Görevlisi, 1 Kişi Bulaşıkçı, 1 Kişi Cankurtaran ve 3 Kişi Kısmi Süreli Garson
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı Yer: Polisevi Şube Müdürlüğü Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi No:26 Pamukkale/DENİZLİ
c)Süresi: İşe başlama tarihi 01.05.2019, işin bitiş tarihi 30.04.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Polisevi Şube Müdürlüğü Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi No:26 Pamukkale/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati: 02.04.2019 - 10:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. Bankalardan Temin edilecek Belgeler; Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya Özel Sektörde yapılan Aşçılık, Garsonluk, Terzilik, Teknik İşler, Bahçıvanlık, Temizlik ve Cankurtaranlık işleri ile ilgili işçilik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu işlerin bir kısmının yapılmış olması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Denizli PolisEvi Şube Müdürlüğü Muhasebe Satınalma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Polisevi Şube Müdürlüğü Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi No:26 Pamukkale/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR