DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vinç kiralama hizmeti alım ihalesi

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908743
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Semt-Mahalle : ALTINTOP MAH. / SARAYLAR
Yayınlandığı Gazeteler

HOROZ 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/621731
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Vinç çalıştırılması (En az 100ton kapasiteli ve 65m bomlu):2.500saat, Vinç çalıştırılması (En az 70ton kapasiteli ve 45m bomlu): 2.750 saat
İşin Yapılacağı Yer
:
Laodikeia Antik Kenti
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Büyükşehir Belediyesi / Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vinç Kiralama Hizmet Alımı

Vinç Kiralama Hizmet Alımı İşi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası 2018/621731
1 - İdarenin
a) Adresi ALTINTOP MAH. LİSE CAD. No:2 20010 - MERKEZEFENDİ / DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası 2582802444
c) Elektronik posta adresi denizli@denizli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 - İhale konusu hizmeti işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı Vinç çalıştırılması (En az 100 ton kapasiteli ve 65 m bomlu) : 2.500 saat,
Vinç çalıştırılması (En az 70 ton kapasiteli ve 45 m bomlu) : 2.750 saat
b) Yapılacağı yer Laodikeia Antik Kentia
c) İşe başlama tarihi 02/01/2019' dir.
ç) İşin süresi İşe başlama tarihi 02/01/2019; işi bitirme tarihi 31/12/2019' dur
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer Denizli Büyükşehir Belediyesi / Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati 21/12/2018 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
4.1.4. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.5. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. . Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler:
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,
sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
4.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak, “Her türlü iş makinesi çalıştırılması, Vinç çalıştırılması işleri beraber veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. Uygulama işlerine ait alınmış benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri 1/10 oranında değerlendirmeye alınacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14. İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR