DENİZLİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından araç kiralama hizmeti alınacaktır

DENİZLİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00946035
Şehir : Denizli / Honaz
Yayınlandığı Gazeteler

HOROZ 14.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/51747
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumumuz ile D ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Personelinin 3 Adet 27 Kişilik Otobüs ve 5 Adet 46 Kişilik Otobüs ile Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu Ankara Bulvarı Üzeri No:143 20090 Kocabaş Mahallesi Honaz / DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 YILI 9 AYLIK PERSONEL TAŞIMA SERVİS HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/51747

1-İdarenin

a) Adresi : Kocabaş Mahallesi Ankara Bulvarı 141 HONAZ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 02588145422 - 02588145423
c) Elektronik Posta Adresi : denizliacik@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumumuz ile D ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Personelinin 3 Adet 27 Kişilik Otobüs ve 5 Adet 46 Kişilik Otobüs ile Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu Ankara Bulvarı Üzeri No:143 20090 Kocabaş Mahallesi Honaz / DENİZLİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu Ankara Bulvarı Üzeri No:143 20090 Kocabaş Mahallesi Honaz / DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 08.03.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekli Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı İhalesi işini yerine getirmek için 3 Adet 27 Kişilik Otobüs ile 5 Adet 46 Kişilik Otobüsü bu ihalede kullanacaktır. İstekli tarafından bu işte kullanılacak otobüsler kendi öz malı olması halinde otobüslere ait noter tasdikli ruhsat suretlerini, kiralık olan araçlara ait ise noter tasdikli kira sözleşmesi ile noter tasdikli ruhsat suretlerini sözleşme aşamasında İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından değiştirilmek istenilen kendi özmalı veya sözleşmeli araçlarda olağan üstü şartlarda İdareye en az 5 (Beş) gün öncesi bilgi verilmek kaydı ile İdare tarafından beyan edilen bu taşıtların şartnameye uygun olup olmadığının komisyon tarafından incelenip, uygun bulunan taşıtlar yükleniciye bildirilir. Yüklenici İdare tarafından uygun görülen kendi özmalı veya sözleşmeli araçlarda değişiklik yapabilir. Taşıma işi uygun bulunan bu taşıtlarla yapılır. İşe uygun bulunmayan taşıtla yapılacak taşımalar hiç yapılmamış kabul edilir. Herhangi bir nedenle taşıtların değiştirilmesi gerektiğinde de aynı yol izlenir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu İhalede benzer iş olarak her türlü Taşıma Servis Hizmet Alımı İşi benzer iş olarak kabul edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu Ambar Memurluğu Ankara Bulvarı Üzeri No:143 20090 Kocabaş Mahallesi Honaz / DENİZLİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu Ambar Memurluğu Ankara Bulvarı Üzeri No:143 20090 Kocabaş Mahallesi Honaz / DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR