MSB ANT DOĞU BÖLGE İSKENDERUN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve tatbikatların gerçekleştirilmesi hizmeti alınacak

MSB ANT DOĞU BÖLGE İSKENDERUN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/622138
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kısım 12 aylık Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MSB ANT İskenderun İşletme Müdürlüğü Petrol Ofisi Terminal Müdürlüğü Karşısı Akçay Mevkii İskenderun/HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MSB ANT İSKENDERUN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN VE MERSİN DENİZ TERMİNALİ KIYI TESİSLERİ İÇİN DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE TATBİKATLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI ANT DOĞU BÖLGE 1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


MSB ANT İskenderun işletme Müdürlüğü İSKENDERUN ve MERSİN Deniz Terminali Kıyı Tesisleri için Deniz çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Tatbikatların Gerçekleştirilmesi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/622138

1-İdarenin
a) Adı : MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI ANT DOĞU BÖLGE 1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : POAŞ Terminal Müdürlüğü karşısı Akçay mevkii İSKENDERUN/HATAY
c) Telefon ve faks numarası : 3266261427 - 3266261421
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : MSB ANT İskenderun işletme Müdürlüğü İSKENDERUN ve MERSİN Deniz Terminali Kıyı Tesisleri için Deniz çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Tatbikatların Gerçekleştirilmesi Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım 12 aylık Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MSB ANT TF-1 Tank Çiftliği Deniz Terminali Akçay Mevkii İskenderun/HATAY, MSB ANT TF-33 Tank Çiftliği Deniz Terminali POAŞ Bitişiği MERSİN
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.12.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MSB ANT İskenderun İşletme Müdürlüğü Petrol Ofisi Terminal Müdürlüğü Karşısı Akçay Mevkii İskenderun/HATAY


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden,
- Ulaştırma,Denizclik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış" Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlara müdahale yetki balgesi"ni
ve
- Ulaştırma,Denizclik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış 2010/4 sayılı genelge kapsamında "Petrol ve diğer zararlı maddelerin sebep olduğu deniz kirliliğine müdahaleye ilişkin tatbikat programı hazırlama yetki belgesi" ni idareye sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR