MSB ANT DOĞU BÖLGE İSKENDERUN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz çevresi acil müdahale destek hizmeti alınacaktır

MSB ANT DOĞU BÖLGE İSKENDERUN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889156
Şehir : Hatay / İskenderun
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ GÜN 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/544512
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 ay süre ile İşletme Müdürlüğümüze bağlı TF-1 İskenderun ve TF-33 Mersin Deniz Terminalleri için deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ile eğitim ve tatbikatların gerçekleştirilmesi işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MSB ANT TF-1 Tank Çiftliği Deniz Terminali Akçay Mevkii İskenderun/HATAY, MSB ANT TF-33 Tank Çiftliği Deniz Terminali POAŞ Bitişiği MERSİN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MSB ANT İskenderun İşletme Müdürlüğü Petrol Ofisi Terminal Müdürlüğü Karşısı Akçay Mevkii İskenderun/HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZ HİZMETİ ALINACAKTIR
MSB ANT İSKENDERUN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


İşletme Müdürlüğümüze bağlı TF-33 Mersin ve TF-1 İskenderun Ünitesi Deniz Terminallerinin kıyı tesisi için deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ile eğitim ve tatbikatların gerçekleştirilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/544512

1-İdarenin

a) Adresi : POAŞ Terminal Müdürlüğü karşısı Akçay mevkii İSKENDERUN/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3266261427 - 3266261421
c) Elektronik Posta Adresi : iskenderun.isletme@ant.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 ay süre ile İşletme Müdürlüğümüze bağlı TF-1 İskenderun ve TF-33 Mersin Deniz Terminalleri için deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ile eğitim ve tatbikatların gerçekleştirilmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MSB ANT TF-1 Tank Çiftliği Deniz Terminali Akçay Mevkii İskenderun/HATAY, MSB ANT TF-33 Tank Çiftliği Deniz Terminali POAŞ Bitişiği MERSİN
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MSB ANT İskenderun İşletme Müdürlüğü Petrol Ofisi Terminal Müdürlüğü Karşısı Akçay Mevkii İskenderun/HATAY
b) Tarihi ve saati : 22.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden,
- Ulaştırma,Denizclik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış" Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlara müdahale yetki balgesi"ni
ve
- Ulaştırma,Denizclik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış 2010/4 sayılı genelge kapsamında "Petrol ve diğer zararlı maddelerin sebeb olduğu deniz kirliliğine müdahaleye ilişkin eğitim semineri ve tatbikat programı hazırlama yetki belgesi" ni
teklif zarfı içerisinde idareye sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ANT İskenderun İşletme Müdürlüğü Petrol Ofisi Terminal Müdürlüğü Karşısı Akçay Mevkii İskenderun/HATAY adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HESAP ADI: MSB AKARYAKIT IKMAL VE NATO POL TES. İSL. BASK IBAN: TR03 0001 5001 5800 7301 5722 62 BANKA ADI: VAKIFBANK İSKENDERUN KÖRFEZ ŞUBESİ yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANT İskenderun İşletme Müdürlüğü Petrol Ofisi Terminal Müdürlüğü Karşısı Akçay Mevkii İskenderun/HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR